Site till toppen
sv
svlvltfieten

Simeon är ett bolag som specialiserat sig på flytande bulk

Petroleum transporter

Kemikalietransporter

Gastransporter

17.3.2020 | Corona info letter 3-2020 Läs mer 27.2.2020 | Simeon Coronavirusguidance Läs mer 31.10.2019 | Logistiker anställs Läs mer

 

 

Simeon är ett bolag som är specialiserat på flytande bulk. Vår hemmamarknad är Finland, Sverige samt Baltikum, men vi är verksamma i samtliga länder runt Östersjön.

Vår budgeterade omsättning är 60 miljoner euro. Merparten av omsättningen skapas genom långa partnerskap med ledande aktörer inom sitt segment. Vi är stolta över att få arbeta med bolag som Aga, OKQ8, Teboil, Neste Oil, Lukoil, Kemira, Boliden, Altia, Prefere Resins samt Orlen.

Partnerskap är vårt sätt att arbeta med alla våra kunder. Att känna kundens produkter samt deras processer är viktigt, för att uppnå båda parternas mål. Våra egna chaufförer, som producerar största delen av våra tjänster, samt långa partnerskap med underleverantörer, är den resurs som omvandlar mål till handling. Handlingar som kundservice, säkerhet, pålitlighet samt låg miljöpåverkan.

Bekanta dig med vår verksamhet via våra hemsidor och ta gärna kontakt med oss.

Arto Juosila

Styrelseordförande

Juha Lehtinen

Styrelsens viceordförande, Rajamäki
Gsm +358 400 459 123
juha.lehtinen@simeon.fi

Ilkka Kaarna

Styrelse medlem

Kundfokus

All verksamhet bygger på kundens behov. Kiitosimeons mål är att tillgodose kundens behov och att för långsiktiga relationer, vara innovativa och pålitliga för att utveckla verksamheten och samarbetet.

Säkerhet

Kiitosimeon fokuserar alltid, oavsett aktivitet, på säkerhet. De säkerhetsstandarder som krävs av kunderna är även normen för Kiitosimeon.

Miljö

Alla Kiitosimeons tjänster produceras med minsta möjliga miljöbelastning. Miljöfaktorer spelar en viktig roll när vi väljer samarbetspartners och för verksamheten nödvändiga råvaror och utrustning.

Lönsamhet

All verksamhet och alla tjänster genomförs med fullständig kunskap om deras ekonomiska lönsamhet och risk. Ledningens uppgift är att styra utvecklingen och tillväxten så att den långsiktiga lönsamheten utvecklas positivt.

Ansvar

Ansvar börjar med att det som avtalats genomförs.

Ansvar betyder också att det är varje Simeonilainens ansvar att ingripa på missförhållanden, stöda kollegan och hjälpa alla att agera enligt våra riktlinjer och värderingar. Ansvar betyder att problem inte döljs eller skjuts upp, utan man öppet talar om dem och åtgärdar dessa snarts.

HÄLSA (H)

MÄTARE 2019:  Antalet arbetdsolyckor
->mål 0 olycka

Chaufförer som transporterar farliga ämnen möter dagligen tusentals andra väganvändare. Chauffören ansvarar i första hand själv för sitt hälsotillstånd och för att ta hand om sin hälsa, men som arbetsgivare vill Simeon bidra till att stödja sin personal i hälsorelaterade frågor.

Målet med vår hälsopolicy är att

♦  alla som sköter transporter på Simeon har konstaterats ha god nog hälsa för att arbeta som chaufför

♦  alla som arbetar på Simeon förstår sitt personliga ansvar att sköta sin hälsa genom goda levnadsvanor, motion och goda matvanor och har som mål att hålla sig frisk fram till pensionen

♦  hjälpa våra arbetskamrater orka på jobbet genom att erbjuda stöd i ett tidigt skede

♦  få alla att förstå innehållet i drogprogrammet och följa det

♦  anlita lagstadgade hälsovårdstjänster och se till att de genomförs

♦  genom utredningar fastställa riskerna i vår arbetsmiljö och motverka dem både när det gäller personliga olyckor och sjukdomar och yrkessjukdomar.

De lagstadgade kraven på hälsovårdstjänster skiljer sig avsevärt mellan olika länder. Fungerande hälsovårdstjänster är dock en viktig del av trivseln på arbetet, och vi strävar efter att se till att de fungerar exemplariskt i samtliga länder där Simeon är verksam.

SÄKERHET (S)

MÄTARE 2019: Antalet Quentic -påpekande
-> mål 2 påpekanden / person
MÄTARE 2019: Antalet Quentic -överblick
-> mål 4 överblickar / tjänsteman

Vid transport av farliga ämnen innehåller många av arbetsskedena säkerhetsrisker som varje anställd på Simeon ska kunna identifiera och utvärdera. Med hjälp av verktygen Quentic analyserar vi vår verksamhetsmiljö för att förbättra säkerheten för såväl vår egen personal som för våra samarbetspartner.

Målet med vår säkerhetspolicy är att

♦  vår säkerhetskultur ska baseras på det personliga säkerhetsbeteendet hos alla (BBS)

♦  alla som arbetar på Simeon kan åka hem från jobbet med hälsan i behåll (nollvision)

♦  vi beter oss ansvarsfullt i trafiken

♦  vi vet var vår utrustning är hela tiden

♦  alla som arbetar för Simeon, inklusive underleverantörer, följer säkerhetskraven i alla lägen, oavsett om normerna fastställts av kunder, intressenter eller Simeon

♦  alla som arbetar för Simeon, inklusive underleverantörer, förstår när de ska vägra utföra en uppgift som inte är säker

♦  material som är starkt kopplat till vår verksamhet skyddas och att alla på Simeon förstår vikten av datasäkerhet i sitt eget arbete.

Yrkesskicklighet baseras på kunskap, dvs. vi stärker vårt säkerhetsbeteende genom kontinuerlig utbildning. Dagens värld med sociala medier innebär att det behövs ännu noggrannare anvisningar för hur offentliga frågor som rör säkerhetsplaner hanteras. Förutom lagstadgade yrkeskompetens- och ADR-kurser anordnar vi även utbildningar i samarbete med våra kundföretag.

Modern utrustning och kvalitetsredskap och -tillbehör bidrar till att trygga en säker arbetsmiljö, men det gäller också att komma ihåg att säkerhetsgärningar är mycket enkla och tydliga, som t.ex. att alltid använda säkerhetsbälte när bilen är i rörelse.

Vi följer vår utrustning i realtid med hjälp av GPS och följer dessutom chaufförernas körstil, såsom eventuella plötsliga inbromsningar och fortkörningar. Vi ser till att våra chaufförer alltid är pigga genom god skiftplanering och genom att se till att bestämmelser kring kör- och vilotider följs.

KVALITET (Q)

MÄTARE 2019 : Tomkörning
-> mål 0
MÄTARE 2019: Kontaminering
-> mål 0

På Simeon behandlar man dagligen tusentals kundbeställningar. Behandlingen från att beställningen tas emot till att den levereras i rätt tid och på ett säkert sätt samt efterbehandlingen av beställningar ända fram till fakturering kräver ett mycket bra lagspel.

Målet med vår kvalitetspolicy är att

♦  kunden eller produktens slutanvändare får den produkt han/hon beställt och att leveransen ger kunden en positiv upplevelse av produkten och servicen

♦  vi gör saker och ting rätt första gången

♦  kvalitet är en del av processen, vilket innebär att alla även är kvalitetskontrollanter och att vi kan förbättra vår verksamhet kontinuerligt genom att reagera snabbt

♦  vi skapar avtalsrelationer med pålitliga och kända samarbetspartner och godtar inte korruption i någon som helst form

♦  vi producerar avtalsbaserade transporttjänster av jämn kvalitet och på ett lönsamt sätt

♦  alla på Simeon följer fastställda handlingsmodeller och -anvisningar och förstår att lagspel handlar om att följa gemensamma regler för att nå ett bra slutresultat.

Som en del av arbetet med att förbättra kvaliteten på processer skannar vi in fraktsedlarna i bilen och skickar dem direkt till kontoret. Det är en fortsättning på det tidigare påbörjade digitaliseringsarbetet, där löneberäknings-, inköpsfaktura- och faktureringsmaterial hanteras elektroniskt om våra kunder och leverantörer har möjlighet till det.

För att trygga kvaliteten undersöker vi planenligt om våra handlingsmodeller följs och ingriper omedelbart i missförhållanden i enlighet med våra ansvarsvärden.

En viktig del av arbetet med kontinuerlig utveckling är att hantera kvalitetsavvikelser, där rotorsakerna till det inträffade analyseras och åtgärder för att förhindra liknande situationer vidtas.

För att uppfylla våra kvalitetsmål erbjuder vi även introduktion och utbildning i samtliga skeden av anställningen och kräver det också av våra samarbetspartner, dvs. våra underleverantörer, leverantörer och även kunder. Våra samarbetspartner ska också förbinda sig till att följa samma etiska principer som vi följer, såsom förbud mot användning av tvångs- och barnarbete.

MILJÖ (E)

MÄTARE 2019: Bräsleförbrukning
-> mål minskning 1 l / 100 km / chaufför

Miljöeffekterna av landsvägstransporter framhävs genom verksamhetens dagliga exponering. Varje dag transporterar Simeons bilar farliga vätskor på norra Europas landsvägar på en sträcka som motsvarar omkring två varv runt jorden. Därför har vi ända sedan 1998 målmedvetet utvecklat vår miljöpolicy enligt kraven i ISO 14001.

Målet med vår miljöpolicy är att

♦  dämpa klimatförändringarna och förorening av miljön genom att agera ansvarsfullt

♦  göra det möjligt för våra kunder att uppfylla sina miljömål med hjälp av våra lösningar

♦  uppfylla intressenternas krav (såsom lagstiftning)

♦  se till att alla som arbetar för Simeon, inklusive underleverantörer, agerar och fattar beslut med hänsyn till miljön

♦  fungera som föregångare inom transportbranschen genom att ta fram innovativa och miljöskyddande lösningar.

I praktiken implementerar vi vår miljöpolicy bl.a. genom livscykeltänkande, där inköp av utrustning enligt investeringsplanen gör att vi kan minimera mängden utsläppskomponenter och koldioxidutsläpp, genom standardiserade underhållsprogram för utrustningen samt genom uppföljning av körstil framför allt när det gäller bränsleförbrukning. Alla som arbetar på Simeon kan sortera det avfall de producerar som en vardagsgärning – det är en självklarhet.

x

Petroleum transporter

Petroleum transporterna syns i den dagliga trafiken i Finland samt Baltikum. Största delen av bilarna är brände med vår kunds logotype samt färger. De större bensinstationerna kräver dagliga påfyllningsleveranser. Trenden inom petroleumbranschen är miljövänlighet och våra kunder lanserar nya miljövänligare produkter i takt med att biltillverkarna utvecklar bränslesnålare motorer. Detta gäller även lastbilarna vi använder för transporten.

I samma bilar som man transporterar petroleum till bensinstationer transporterar man även villolja.  Årligen mäts vår prestanda genom den stora variationen samt toppsäsongernas korthet på villoljan.

x

Kemikalietransporter

De olika flytande kemikalierna är vår industris bas-råvara. Vissa fabriker kan förbruka exempelvis tio tusentalston lut, svavelsyra eller saltsyra. En del inom industrin förädlar baskemikaler till högklassiga slutprodukter, som även dessa levereras till slutkund med tankbil. Sådana här produkter använder man bland annat på vattenreningsverk. Kemikalietransporternas effektiva nätverk är byggd på en rad olika krav samt produkter.

Små förråd, ändrade behov samt en absolut driftsäkerhet sätter ribban på transportbolagets servicenivå. Simeon är specialiserad på att transportera även de mest krävande samt farligt klassade varor. Vår strategi på dessa är marknadsledande.

x

Gastransporter

Gaser kallar vi de produkter som är i gasform när de är i utomhustemperaturer samt tryck. Under transport är dessa produkter flytande fast de heter gas. I ett utvecklat samhälle är användandet av gas mycket vanligt. Exempelvis används gas inom livsmedelsindustrin samt hälsovården även när toppkocken tillverkar en rätt.

Varje gas har sin egen karaktär. Vissa kan man producera energi med genom att elda dem när man kan med koldioxiden som finns i läskedrycken släcka bränder. En del gaser lyfter som en ballong mot himlen samtidigt som vissa har en tyngre desnitet än luft och blir och ligga på backen.
De olika egenskaperna kräver olika bilar samt egna skolningar för chaufförerna. Produkt samt tankkunskap gör gastransporterna säkra. Simeon är expert inom gastransporter.

Tjänster

Petroleum transporter

Petroleum transporterna syns i den dagliga trafiken i Finland samt Baltikum. Största delen av bilarna är brände med vår kunds logotype samt färger. De större bensinstationerna kräver dagliga påfyllningsleveranser.

Läs mer

Kemikalietransporter

De olika flytande kemikalierna är vår industris bas-råvara. Vissa fabriker kan förbruka exempelvis tio tusentalston lut, svavelsyra eller saltsyra. En del inom industrin förädlar baskemikaler till högklassiga slutprodukter, som även dessa levereras till slutkund med tankbil.

Läs mer

Gastransporter

Gaser kallar vi de produkter som är i gasform när de är i utomhustemperaturer samt tryck. Under transport är dessa produkter flytande fast de heter gas. I ett utvecklat samhäller är användandet av gas mycket vanligt.

Läs mer

Jobba hos oss

Kiitosimeon Gruppen har i dagsläget nästan 500 topproffs inom olika befattningar i Finland, Sverige samt de Baltiska länderna. Runt 400 av oss fungerar som chaufförer av tunga fordon.

 

Skicka oss din ansökan

* -obligatoriska fält.

OBS! Informationen som ges sparas i sex månader, varefter den raderas. Informationen tillhandahålls endast i rekryteringsprocesser.
ADR-certifikat

StyckegodsTankHar ej


Brottsregister

JaNej
(Under provanställningen bör man lämna in en kopia från belastningsregistret)


Arbetslivs erfarenhet
Utbildningar och kurserTack för din ansökan! Tack för visat intresse för Simeon Logistics och vi bekräftar att vi mottagit din ansökan.

Kontakt

Rajamäki

Yrityspuistontie 2
05200 RAJAMÄKI
FINLAND
T. +358 40 351 2500

kiitosimeon@simeon.fi

Faktureringsadresser

 logo-sqas

Lappeenranta Terminaalinkatu 9
53420 LAPPEENRANTA

Lahti Linnaistentie 2
15150 LAHTI

Kemi Korjaamontie 3
94200 KEMI

Rovaniemi Teollisuustie 9
96320 ROVANIEMI

Sastamala Tallitie4
32730 SASTAMALA

Hamina Horjalviikintie 6
49420 HAMINA

Pontus Stenberg

VD, Rajamäki
Gsm +358 500 605 866
pontus.stenberg@simeon.fi

 

Juha Lehtinen

Styrelseordförande, Rajamäki
Gsm +358 400 459 123
juha.lehtinen@simeon.fi

Olli Haapanen

Fordonschef, Rajamäki
Gsm +358 40 544 8754
olli.haapanen@simeon.fi

Kimmo Valtonen

Chief Financial Officer, Rajamäki
Gsm +358 400 298 955
kimmo.valtonen@simeon.fi

ico-gas ico-balloon Mervi Heikkilä

Personal & Transport chef, Rajamäki
Gas
Gsm. +358 40 351 2515
mervi.heikkila@simeon.fi

ico-gasJani Ojanen

Transport chef, Rajamäki
Fordonsbränslen
Gsm. +358 40 351 2559
jani.ojanen@simeon.fi

ico-gas Jussi Hytönen

Transport chef, Rajamäki
Fordonsbränslen
Gsm. +358 500 44 999
jussi.hytonen@simeon.fi

ico-gas  Matti Auvinen

Transport förman, Villmanstrand
Kemikalier
Gsm. +358 400 65 8750
matti.auvinen@simeon.fi

Petroleum transporter

ico-gasDeniss Klaas

Transport förman, Rajamäki
Neste
Gsm. +358 40 351 2524
deniss.klaas@simeon.fi

ico-gasToni Salminen

Transport förman, Rajamäki
Teboil
Gsm +358 40 351 2557
toni.salminen@simeon.fi

ico-gasArttu Bärholm

Transport förman, Rajamäki
Teboil, Återvinningsoljor
Gsm. +358 40 3512 560
arttu.barholm@simeon.fi

ico-gasMia Tuppurainen

Transport förman, Rajamäki
Teboil
Gsm. +358 40 3512 540
mia.tuppurainen@simeon.fi

ico-gasRaimo Tinkanen

Transport förman, Fredrikshamn
Teboil
Gsm. +358 50 340 8618
raimo.tinkanen@simeon.fi

ico-gas Marko Ferm

Kuljetusesimies, Rajamäki
Neot
Gsm +358 40 3512 527
marko.ferm@simeon.fi

NEOT ASIAKASPALVELU
040 3512 526 (klo 8-16)

ico-gas Kalle Rauhala

Kuljetusesimies, Rajamäki
Neot
Gsm +358 403512561
kalle.rauhala@simeon.fi

NEOT ASIAKASPALVELU
040 3512 526 (klo 8-16)

ico-gasJani Pikkupirtti

Transport förman, Rovaniemi
Teboil SEO Neot Lämpöpuisto
Gsm +358 0400 169 042
jani.pikkupirtti@simeon.fi

ico-gasMika Korhonen

Transport förman, Rovaniemi
Teboil SEO Neot Lämpöpuisto
Gsm +358 40 1690 5450
mika.korhonen@simeon.fi

Kemikalietransporter

ico-gasTimo Kallio

Transport chef, Lahti
Gsm +358 40 566 3533
timo.kallio@simeon.fi

ico-gasSanteri Saavalainen

Transport förman, Lahti
Gsm +358 40 3512 535
santeri.saavalainen@simeon.fi

ico-gas Petri Ojala

Transport förman, Lahti
Gsm. +358 40 351 2534
petri.ojala@simeon.fi

ico-gas  Hanna Pulkkinen

Föräldraledig

Transport förman, Kemi
Gsm. +358 40 351 2538
hanna.pulkkinen@simeon.fi

ico-gas  Mika Alalahti

Transport förman, Kemi
Gsm. +358 40 3512 566
mika.alalahti@simeon.fi

ico-gasSvetlana Inkinen

Transport förman, Villmanstrand
Rysslands trafik
Gsm +358 44 077 1314
svetlanda.inkinen@simeon.fi

ico-gasKalle Posti

Transport förman, Villmanstrand
Gsm +358 44 324 2559
kalle.posti@simeon.fi

ico-gas Tiina Kiesi

Transport förman, Villmanstrand
Gsm. +358 40 351 2539
tiina.kiesi@simeon.fi

ico-gas Jarkko Matikainen

Transport förman, Sastamala
Gsm. +358 40 351 2512
jarkko.matikainen@simeon.fi

Gastransporter

ico-balloonTuomas Pesonen

Transport förman, Rajamäki
Gsm. +358 40 351 2532
tuomas.pesonen@simeon.fi

ico-balloon Jyri Jokinen

Transport förman,  Rajamäki
Gsm. +358 40 351 2531
jyri.jokinen@simeon.fi

Åke Lindfelt

Projekt ledare, Rajamäki
Gsm +358 40 821 3488
ake.lindfelt@simeon.fi

Jenni Takala

Redovisningschef, Rajamäki
Gsm +358 40 351 2523
jenni.takala@simeon.fi

Lauri Honkaharju

ICT-System administratör, Rajamäki
GSM +358 40 832 8187
lauri.honkaharju@simeon.fi

Maksims Scadko

Operational Specialist, Rajamäki
Gsm +358 40 661 2817
maksims.scadko@simeon.fi

Juha Tiilikainen

Transport-teknik, Rajamäki
GSM +358 400 918 392
juha.tiilikainen@simeon.fi

Kati Valtanen

Föräldraledig

Marika Kapulainen

Leverantörsreskontra, Rajamäki
Gsm. +358 40 351 2554
marika.kapulainen@simeon.fi

Tarja Kylmälä

Kundservice, fakturering, leveranstörsreskontra , Rajamäki
Gsm +358 40 351 2553
minna.gustafsson@simeon.fi

Minna Suomela

Leveranstörsreskontra, löner, fakturering, rapportering Rajamäki
Gsm +358 40 351 2553
minna.suomela@simeon.fi

Liina Mótus

Fakturering, Rajamäki
Gsm +358 40 351 2512
liina.motus@simeon.fi

Anneli Sokka

Fakturering, Rajamäki
Gsm +358 40 351 2555
anneli.sokka@simeon.fi

Kaisa Heikkilä

Leverantörsreskontra, löner, Rajamäki
Gsm +358 40 351 2551
kaisa.heikkila@simeon.fi

Mika Valtanen

Fakturering, Rajamäki
Gsm +358 40 351 2555
mika.valtanen@simeon.fi

Kontakt

Simeon Transport OÜ

Paneeli 2
11415 TALLINN
ESTONIA
T. +372 6 076 822
F. +372 6 006 618

AAlogo-sqas

Kontakt

Hendrik Peiel

Country Manager, Tallinn
Gsm +372 5264 101
hendrik.peiel@simeon.ee

Jaanus Rooba

Transport förman, Tallinn
Gsm +372 5332 8419
jaanus.rooba@simeon.ee

Sirje Ekmann

Transport förman, Tallinn
Gsm +372 607 6822
sirje.ekmann@simeon.ee

Kontakt

SIMEON SIA

Laivinieku Street 5
LV-1015 Riga LATVIA
T. +371 673 53 783
F. +371 673 53 763

Kontakt

Pavils Reinikovs

Country Manager, Riga
Tel    +371 673 53 783
Gsm +371 292 96 649
Fax   +371 673 53 763
pavils.reinikovs@simeon.lv

Janis Keterlins

Transport förman , Riga
Tel   +371 26569024
Gsm +371 26569024
Fax  +371 673 53 763
Janis.Keterlins@simeon.lv

Kontakt

UAB SIMEON

Naugarduko 102-802, Vilnius
Lithuania

T. +370 5 2334533
F.+370 5 2334532

Kontakt

Ramunas Labutis

Country Manager, Vilnius
Tel    +370 5 2334533
Gsm +370686-96181
Fax   +370 5233 4532
ramunas.labutis@simeon.lt

Edita Kupreviciene

Bokföring och ekonomi, Vilnius
Tel  +370 5233 4533
Gsm +370 6874 3590
Fax  +370 5233 4532
edita@simeon.lt

Edita Šatkauskiené

Transport förman, Vilnius
GSM. +37062020730
edita.satkauskiene@simeon.lt

Gita Pavloviene

Transport förman, Vilnius
GSM. +37061117722
gita.pavloviene@simeon.lt

Kontakt

Petroleum Logistic I Mittskandinavien Ab

Skönviksvägen 2
131 49 Nacka

Faktureringsanvisningar

 

 

 

 

Kontakt

Andreas Andersson Maltsén

Country Manager, Stockholm
Gsm +46 722 490 001
andreas.andersson@simeon.se

Peter Thureson

Områdeschef, Göteborg
Gsm +46 761 299 889
peter.thureson@simeon.se

Jens Hofgren

Områdeschef, Stockholm
Gsm +46 722 490 002
jens.hofgren@simeon.se

Ludvig Källqvist

Ställföreträdande Områdeschef, Göteborg
Gsm +46 709 822 234
ludvig.kallqvist@simeon.se

Tony Ouvinen

Utbildning, Stockholm
Gsm + 46 722 490 004
tony.ouvinen@simeon.se

Anna-Lena Bryn

Kontraktchef Shell & Preem, Stockholm
Tel    +46 842 518 875
Gsm +46 702 271 4253
anna-lena.bryn@simeon.se

Per Eriksson

Planeringschef, Stockholm
Gsm +46 842 518 873
per.eriksson@simeon.se

Christian Broberg

Transport planerare, Stockholm
Gsm +46 722 490 003
christian.broberg@simeon.se

Mikael Östlund

Transport planerare OKQ8, Stockholm
Gsm +46 73 086 5364
mikael.ostlund@simeon.se

Petri Kiviniemi

Transport planerare Preem, Stockholm
Gsm +46 705 627 890
petri.kiviniemi@simeon.se

Jerker Liss

Transport planerare Preem, Stockholm
Gsm +46 722 337 023
jerker.liss@simeon.se

Thomas Schonbeck

Transport planerare Preem, Stockholm
Gsm +46 702 853 058
thomas.schonbeck@simeon.se

Fredrik Lundbäck

Transport planerare, Nattdejour, Stockholm
Gsm +46 705 105 851
fredrik.lundback@simeon.se

Kontakta oss

OBS! Informationen som ges sparas i sex månader, varefter den raderas.
Tack för din ansökan! Tack för visat intresse för Simeon Logistics och vi bekräftar att vi mottagit din ansökan.