Site till toppen
sv
enetfiltlvsv

Simeon är ett bolag som är specialiserad på flytande bulk.

Petroleum transporter

Kemikalietransporter

Gastransporter

24.10.2017 | ILKKA HIETALA UTSEDD TILL VD FÖR KIITOSIMEON Läs mer 29.9.2017 | SIMEON EXPANDERAR IGEN PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN Läs mer 18.9.2017 | ANDREAS ANDERSSON MALTSÉN NY COUNTRY MANAGER FÖR SVERIGE Läs mer

malli-300

Simeon är ett bolag som är specialiserade på flytande bulk. Vår hemmamarknad är Finland, Sverige samt Baltikum, men vi operar i samtliga länder runt Östersjön.

Vår budgeterade omsättning är 60 miljoner euro. Merparten av omsättning skapas genom långa partnerskap med ledande aktörer inom sitt segment. Vi är stolta över att få arbeta med bolag som Aga, OKQ8, Teboil, Neste Oil, Lukoil, Kemira, Boliden, Altia, Dynea samt Orlen.

Partnerskap är vårt sätta att arbeta med alla våra kunder. Att känna kundens produkter samt deras processer är viktiga delar till att nå båda parternas mål. Våra egna chaufförer, som producerar största delen av våra tjänster, samt långa partnerskap med underleverantörer, är den resurs som omvandlar mål till handling. Handlingar som kundservice, säkerhet, pålitlighet samt låg miljöpåverkan.

Bekanta dig med vår verksamhet via våra hemsidor samt ta kontakt om det behövs.

Kundfokus

All verksamhet bygger på kundens behov. Kiitosimeons mål är att tillgodose kundens behov och att för långsiktiga relationer, vara innovativa och pålitliga för att utveckla verksamheten och samarbetet.

Säkerhet

Kiitosimeon fokuserar alltid, oavsett aktivitet, på säkerhet. De säkerhetsstandarder som krävs av kunderna är även normen för Kiitosimeon.

Miljö

Alla Kiitosimeons tjänster produceras med minsta möjliga miljöbelastning. Miljöfaktorer spelar en viktig roll när vi väljer samarbetspartners och för verksamheten nödvändiga råvaror och utrustning.

Lönsamhet

All verksamhet och alla tjänster genomförs med fullständig kunskap om deras ekonomiska lönsamhet och risk. Ledningens uppgift är att styra utvecklingen och tillväxten så att den långsiktiga lönsamheten utvecklas positivt.

Ansvar

Ansvar börjar med att det som avtalats genomförs.

Ansvar betyder också att det är varje Simeonilainens ansvar att ingripa på missförhållanden, stöda kollegan och hjälpa alla att agera enligt våra riktlinjer och värderingar. Ansvar betyder att problem inte döljs eller skjuts upp, utan man öppet talar om dem och åtgärdar dessa snarts.

HÄLSA (H)

MÄTARE 2018:  Antalet arbetdsolyckor
->mål 0 olycka

Chaufförer som transporterar farliga ämnen möter dagligen tusentals andra väganvändare. Chauffören ansvarar i första hand själv för sitt hälsotillstånd och för att ta hand om sin hälsa, men som arbetsgivare vill Simeon bidra till att stödja sin personal i hälsorelaterade frågor.

Målet med vår hälsopolicy är att

♦  alla som sköter transporter på Simeon har konstaterats ha god nog hälsa för att arbeta som chaufför

♦  alla som arbetar på Simeon förstår sitt personliga ansvar att sköta sin hälsa genom goda levnadsvanor, motion och goda matvanor och har som mål att hålla sig frisk fram till pensionen

♦  hjälpa våra arbetskamrater orka på jobbet genom att erbjuda stöd i ett tidigt skede

♦  få alla att förstå innehållet i drogprogrammet och följa det

♦  anlita lagstadgade hälsovårdstjänster och se till att de genomförs

♦  genom utredningar fastställa riskerna i vår arbetsmiljö och motverka dem både när det gäller personliga olyckor och sjukdomar och yrkessjukdomar.

De lagstadgade kraven på hälsovårdstjänster skiljer sig avsevärt mellan olika länder. Fungerande hälsovårdstjänster är dock en viktig del av trivseln på arbetet, och vi strävar efter att se till att de fungerar exemplariskt i samtliga länder där Simeon är verksam.

SÄKERHET (S)

MÄTARE 2018: Antalet 4-tools -påpekande
-> mål 2 påpekanden / person
MÄTARE 2018: Antalet 4-tools -överblick
-> mål 4 överblickar / tjänsteman

Vid transport av farliga ämnen innehåller många av arbetsskedena säkerhetsrisker som varje anställd på Simeon ska kunna identifiera och utvärdera. Med hjälp av verktygen 4tools analyserar vi vår verksamhetsmiljö för att förbättra säkerheten för såväl vår egen personal som för våra samarbetspartner.

Målet med vår säkerhetspolicy är att

♦  vår säkerhetskultur ska baseras på det personliga säkerhetsbeteendet hos alla (BBS)

♦  alla som arbetar på Simeon kan åka hem från jobbet med hälsan i behåll (nollvision)

♦  vi beter oss ansvarsfullt i trafiken

♦  vi vet var vår utrustning är hela tiden

♦  alla som arbetar för Simeon, inklusive underleverantörer, följer säkerhetskraven i alla lägen, oavsett om normerna fastställts av kunder, intressenter eller Simeon

♦  alla som arbetar för Simeon, inklusive underleverantörer, förstår när de ska vägra utföra en uppgift som inte är säker

♦  material som är starkt kopplat till vår verksamhet skyddas och att alla på Simeon förstår vikten av datasäkerhet i sitt eget arbete.

Yrkesskicklighet baseras på kunskap, dvs. vi stärker vårt säkerhetsbeteende genom kontinuerlig utbildning. Dagens värld med sociala medier innebär att det behövs ännu noggrannare anvisningar för hur offentliga frågor som rör säkerhetsplaner hanteras. Förutom lagstadgade yrkeskompetens- och ADR-kurser anordnar vi även utbildningar i samarbete med våra kundföretag.

Modern utrustning och kvalitetsredskap och -tillbehör bidrar till att trygga en säker arbetsmiljö, men det gäller också att komma ihåg att säkerhetsgärningar är mycket enkla och tydliga, som t.ex. att alltid använda säkerhetsbälte när bilen är i rörelse.

Vi följer vår utrustning i realtid med hjälp av GPS och följer dessutom chaufförernas körstil, såsom eventuella plötsliga inbromsningar och fortkörningar. Vi ser till att våra chaufförer alltid är pigga genom god skiftplanering och genom att se till att bestämmelser kring kör- och vilotider följs.

KVALITET (Q)

MÄTARE 2018 : Tomkörning
-> mål 0
MÄTARE 2018: Kontaminering
-> mål 0

På Simeon behandlar man dagligen tusentals kundbeställningar. Behandlingen från att beställningen tas emot till att den levereras i rätt tid och på ett säkert sätt samt efterbehandlingen av beställningar ända fram till fakturering kräver ett mycket bra lagspel.

Målet med vår kvalitetspolicy är att

♦  kunden eller produktens slutanvändare får den produkt han/hon beställt och att leveransen ger kunden en positiv upplevelse av produkten och servicen

♦  vi gör saker och ting rätt första gången

♦  kvalitet är en del av processen, vilket innebär att alla även är kvalitetskontrollanter och att vi kan förbättra vår verksamhet kontinuerligt genom att reagera snabbt

♦  vi skapar avtalsrelationer med pålitliga och kända samarbetspartner och godtar inte korruption i någon som helst form

♦  vi producerar avtalsbaserade transporttjänster av jämn kvalitet och på ett lönsamt sätt

♦  alla på Simeon följer fastställda handlingsmodeller och -anvisningar och förstår att lagspel handlar om att följa gemensamma regler för att nå ett bra slutresultat.

Som en del av arbetet med att förbättra kvaliteten på processer skannar vi in fraktsedlarna i bilen och skickar dem direkt till kontoret. Det är en fortsättning på det tidigare påbörjade digitaliseringsarbetet, där löneberäknings-, inköpsfaktura- och faktureringsmaterial hanteras elektroniskt om våra kunder och leverantörer har möjlighet till det.

För att trygga kvaliteten undersöker vi planenligt om våra handlingsmodeller följs och ingriper omedelbart i missförhållanden i enlighet med våra ansvarsvärden.

En viktig del av arbetet med kontinuerlig utveckling är att hantera kvalitetsavvikelser, där rotorsakerna till det inträffade analyseras och åtgärder för att förhindra liknande situationer vidtas.

För att uppfylla våra kvalitetsmål erbjuder vi även introduktion och utbildning i samtliga skeden av anställningen och kräver det också av våra samarbetspartner, dvs. våra underleverantörer, leverantörer och även kunder. Våra samarbetspartner ska också förbinda sig till att följa samma etiska principer som vi följer, såsom förbud mot användning av tvångs- och barnarbete.

MILJÖ (E)

MÄTARE 2018: Bräsleförbrukning
-> mål minskning 1 l / 100 km / chaufför

Miljöeffekterna av landsvägstransporter framhävs genom verksamhetens dagliga exponering. Varje dag transporterar Simeons bilar farliga vätskor på norra Europas landsvägar på en sträcka som motsvarar omkring två varv runt jorden. Därför har vi ända sedan 1998 målmedvetet utvecklat vår miljöpolicy enligt kraven i ISO 14001.

Målet med vår miljöpolicy är att

♦  dämpa klimatförändringarna och förorening av miljön genom att agera ansvarsfullt

♦  göra det möjligt för våra kunder att uppfylla sina miljömål med hjälp av våra lösningar

♦  uppfylla intressenternas krav (såsom lagstiftning)

♦  se till att alla som arbetar för Simeon, inklusive underleverantörer, agerar och fattar beslut med hänsyn till miljön

♦  fungera som föregångare inom transportbranschen genom att ta fram innovativa och miljöskyddande lösningar.

I praktiken implementerar vi vår miljöpolicy bl.a. genom livscykeltänkande, där inköp av utrustning enligt investeringsplanen gör att vi kan minimera mängden utsläppskomponenter och koldioxidutsläpp, genom standardiserade underhållsprogram för utrustningen samt genom uppföljning av körstil framför allt när det gäller bränsleförbrukning. Alla som arbetar på Simeon kan sortera det avfall de producerar som en vardagsgärning – det är en självklarhet.

x

Petroleum transporter

Petroleum transporterna syns i den dagliga trafiken i Finland samt Baltikum. Största delen av bilarna är brände med vår kunds logotype samt färger. De större bensinstationerna kräver dagliga påfyllningsleveranser. Trenden inom petroleumbranschen är miljövänlighet och våra kunder lanserar nya miljövänligare produkter i takt med att biltillverkarna utvecklar bränslesnålare motorer. Detta gäller även lastbilarna vi använder för transporten.

I samma bilar som man transporterar petroleum till bensinstationer transporterar man även villolja.  Årligen mäts vår prestanda genom den stora variationen samt toppsäsongernas korthet på villoljan.

x

Kemikalietransporter

De olika flytande kemikalierna är vår industris bas-råvara. Vissa fabriker kan förbruka exempelvis tio tusentalston lut, svavelsyra eller saltsyra. En del inom industrin förädlar baskemikaler till högklassiga slutprodukter, som även dessa levereras till slutkund med tankbil. Sådana här produkter använder man bland annat på vattenreningsverk. Kemikalietransporternas effektiva nätverk är byggd på en rad olika krav samt produkter.

Små förråd, ändrade behov samt en absolut driftsäkerhet sätter ribban på transportbolagets servicenivå. Simeon är specialiserad på att transportera även de mest krävande samt farligt klassade varor. Vår strategi på dessa är marknadsledande.

x

Gastransporter

Gaser kallar vi de produkter som är i gasform när de är i utomhustemperaturer samt tryck. Under transport är dessa produkter flytande fast de heter gas. I ett utvecklat samhälle är användandet av gas mycket vanligt. Exempelvis används gas inom livsmedelsindustrin samt hälsovården även när toppkocken tillverkar en rätt.

Varje gas har sin egen karaktär. Vissa kan man producera energi med genom att elda dem när man kan med koldioxiden som finns i läskedrycken släcka bränder. En del gaser lyfter som en ballong mot himlen samtidigt som vissa har en tyngre desnitet än luft och blir och ligga på backen.
De olika egenskaperna kräver olika bilar samt egna skolningar för chaufförerna. Produkt samt tankkunskap gör gastransporterna säkra. Simeon är expert inom gastransporter.

Services

Petroleum transporter

Petroleum transporterna syns i den dagliga trafiken i Finland samt Baltikum. Största delen av bilarna är brände med vår kunds logotype samt färger. De större bensinstationerna kräver dagliga påfyllningsleveranser.

Läs mer

Kemikalietransporter

De olika flytande kemikalierna är vår industris bas-råvara. Vissa fabriker kan förbruka exempelvis tio tusentalston lut, svavelsyra eller saltsyra. En del inom industrin förädlar baskemikaler till högklassiga slutprodukter, som även dessa levereras till slutkund med tankbil.

Läs mer

Gastransporter

Gaser kallar vi de produkter som är i gasform när de är i utomhustemperaturer samt tryck. Under transport är dessa produkter flytande fast de heter gas. I ett utvecklat samhäller är användandet av gas mycket vanligt.

Läs mer

Jobba hos oss

Kiitosimeon Gruppen har i dagsläget nästan 500 topproffs inom olika befattningar i Finland, Sverige samt de Baltiska länderna. Runt 400 av oss fungerar som chaufförer av tunga fordon.

 

Skicka oss ditt cv

* -obligatoriska fält.
ADR-certifikat

StyckegodsTankHar ej


Brotsregister

JaNej
(Under provanställningen bör man lämna in en kopia från belastningsregistret)


Arbetslivs erfarenhet
Utbildningar och kurserTack för din ansökan! Tack för visat intresse för Simeon Logistics och vi bekräftar att vi mottagit din ansökan.

Kontakt

Rajamäki

Yrityspuistontie 2
05200 RAJAMÄKI
FINLAND
T. +358 40 351 2500

kiitosimeon@simeon.fi

Faktureringsadresser

Inspecta_ISO9001_ISO14001

 

Villmanstrand

Terminaalinkatu 9
53420 VILLMANSTRAND

logo-sqas

Ilkka Hietala

VD, Rajamäki
Gsm +358 50 5353 700

ilkka.hietala@simeon.fi

Juha Lehtinen

Styrelseordförande, Rajamäki
Gsm +358-400-459 123

juha.lehtinen@simeon.fi

Nina Hasu

Finansdirektör, Rajamäki
Gsm +358 40 5262 055

nina.hasu@simeon.fi

Ilkka Säkö

Finansdirektör, Rajamäki
Gsm +358-40-734 3751

ilkka.sako@simeon.fi

Guido Leppik

Direktör för Baltikum, Tallinn
Gsm +358 400 812 132 or +372 534 258 51
Fax +372 6 006 618
guido.leppik@simeon.ee

Kai Mäkinen

Direktör, Rajamäki
Gsm +358-40-6757 4932
kai.makinen@simeon.fi

Mika Kuru

Direktör, Rajamäki
Gsm +358 40 8469483

mika.kuru@simeon.fi

Marjo Jaspa

Direktör, Rajamäki
Gsm +358-40-759 2442

marjo.jaspa@simeon.fi

Olli Haapanen

Säkerhetschef
Rajamäki
Gsm +358 405448754

olli.haapanen@simeon.fi

ico-gas ico-balloon Mervi Heikkilä

Transport chef, Rajamäki
Gsm. +358-40-351 2515

mervi.heikkila@simeon.fi

ico-gas  Matti Auvinen

Transport förman, Lappeenranta
Gsm +358 400 65 8750

matti.auvinen@simeon.fi

ico-gas  Mikko Ylisuvanto

Transport förman, Kemi
Gsm +358 405 401278

mikko.ylisuvanto@simeon.fi

ico-gasVesa Lehtikuusi

Transport förman, Rajamäki
Gsm +358 40 351 2530

vesa.lehtikuusi@simeon.fi

Petroleum transporter

ico-gas Esa Varpio

Transport förman, Rajamäki
Neste, Teboil
Gsm. +358 40 351 2529
esa.varpio@simeon.fi

ico-gasToni Salminen

Transport förman, Rajamäki
Teboil
Gsm +358-40-3512 557
toni.salminen@simeon.fi

ico-gasJani Ojanen

Transport förman, Rajamäki
Teboil
Gsm +358-40-3512 559
jani.ojanen@simeon.fi

ico-gasDeniss Klaas

Transport förman, Rajamäki
Neste
Gsm. +358 40 351 2524
deniss.klaas@simeon.fi

Kemikalietransporter

ico-gasTimo Kallio

Transport förman, Rajamäki
Gsm. +358-40-566 3533

timo.kallio@simeon.fi

ico-gasSvetlana Inkinen

Transportkoordinator, Villmanstrand
Rysslands trafiken
Gsm +358 44 077 1314

svetlana.inkinen@simeon.fi

ico-gasKalle Posti

Transport förman, Villmanstrand
Gsm. +358 44 324 2559

kalle.posti@simeon.fi

ico-gas Jussi Hytonen

Transport foreman, Kemi
Gsm. +358 500 44 999
jussi.hytonen@simeon.fi

ico-gas Jussi Kaurala

Transport förman, Lappeenranta
Gsm. +358 40 351 2536
jussi.kaurala@simeon.fi

ico-gas  Hanna Pulkkinen

Transport foreman, Kemi
Gsm. +358 403 512 538
hanna.pulkkinen@simeon.fi

Gastransporter

ico-balloonTuomas Pesonen

Transport förman, Rajamäki
Gsm. +358-40-351 2532
tuomas.pesonen@simeon.fi

ico-balloon Jyri Jokinen

Transport förman,  Rajamäki
Gsm. +358 40 351 2531
jyri.jokinen@simeon.fi

Jenni Takala

Kamrer, Rajamäki
Gsm +358-40 3512523
jenni.takala@simeon.fi

Lauri Honkaharju

ICT-System speciallist, Rajamäki
Gsm +358-40 8328187

lauri.honkaharju@simeon.fi

Juha Tiilikainen

Transport-teknik, Rajamäki
GSM +358400 – 918 392
juha.tiilikainen@simeon.fi

Kati Valtanen

Kundservice, fakturering, löner, Rajamäki
Gsm. +358 40 351 2551
kati.valtanen@simeon.fi

Marika Kapulainen

Kundservice, leverantörsreskontra , Rajamäki
Gsm. +358 40 351 2554
marika.kapulainen@simeon.fi

Tarja Kylmälä

Kundservice, fakturering, leveranstörsreskontra , Rajamäki
Gsm +358 40 351 2553
minna.gustafsson@simeon.fi

Minna Gustafsson

Kundservice, fakturering, leveranstörsreskontra, rapportering, Rajamäki
Gsm +358 40 351 2553
minna.gustafsson@simeon.fi

Liina Mótus

fakturering, Rajamäki
Gsm +358 40 351 2512

Kontakt

Simeon Transport OÜ

Paneeli 2
11415 TALLINN
ESTONIA
T. +372 6 076 822
F. +372 6 006 618

iso_cert AAlogo-sqas

Kontakt

Guido Leppik

Director of Baltic Area, Tallinn
Gsm +358 400 812 132 or +372 534 258 51
Fax +372 6 006 618
guido.leppik@simeon.ee

Tarmo Annus

Country Manager, Tallinn
GSM: +372 5850 0003
tarmo.annus@simeon.ee

Jaanus Rooba

Transport foreman, Tallinn
GSM: +372 5332 8419
jaanus.rooba@simeon.ee

Kontakt

SIMEON SIA

Laivinieku Street 5
LV-1015 Riga LATVIA
T. +371 673 53 783
F. +371 673 53 763

Kontakt

Pavils Reinikovs

Country Manager, Riga
TEL. +371 673 53 783
GSM. +371 292 96 649
Fax. +371 673 53 763
pavils.reinikovs@simeon.lv

Maksims Scadko

Transportation coordinator , Riga
TEL. +371 673 53 783
GSM. +371 264 53 790
Fax +371 673 53 763
maksims.scadko@simeon.lv

Janis Keterlins

Transportation coordinator , Riga
TEL. +371 26569024
GSM. +371 26569024
Fax +371 67353763
Janis.Keterlins@simeon.lv

Janis Svilis

Transportation coordinator , Riga
GSM. +371 28378507
Fax +371 67353763
Janis.svilis@simeon.lv

Kontakt

UAB SIMEON

Naugarduko 102-802, Vilnius
Lithuania

T. +370 5 2334533
F.+370 5 2334532

Kontakt

Edita Kupreviciene

Bokföring och ekonomi, Vilnius
Direct +370 5 2334533
Fax. +370 5 2334532
Mob. +370 68743590
edita@simeon.lt

Ramunas Labutis

Transport förman, Vilnius
TEL +370 5 2334533
GSM. +370686-96181
FAX +370 5 2334532
ramunas.labutis@simeon.lt

Edita Šatkauskiené

Transport förman, Vilnius
GSM. +37062020730
Edita.Šatkauskiené@simeon.lt

Gita Pavloviene

Transport förman, Vilnius
GSM. +37061117722
gita.pavloviene@simeon.lt

Kontakt

Simeon Logistics Ab

Rävgrytsbacken 12 (Loudden)
115 27 Stockholm

 

Inspecta_ISO9001_ISO14001logo-sqas

Faktureringsadress:
Simeon Logistics Ab
PL 390
FI- 00038 LOGICA
FINLAND

(Fakturan kan sändas per e-post till ostolaskut.fi@cgi.com)

Kontakt

Andreas Andersson Maltsén

Country Manager
GSM +46 722 490 001
andreas.andersson@simeon.se

Kent Löfdahl

Transport Manager Sundsvall
GSM
kent.lofdahl@simeon.se

ico-gas Tony Ouvinen

Transport förman
GSM + 46 722 490 004
tony.ouvinen@simeon.se

ico-gas Christian Broberg

Transport förman
GSM + 46 722 490 003
christian.broberg@simeon.se

ico-gas Thomas Schönbeck

Transport förman
GSM + 46 702 094941
thomas.schonbeck@simeon.se

ico-gas  Bengt Larsson

transport förman Malmö
Phone: +46 720 506489

bengt.larsson@simeon.fi

ico-gas  Jessica Steenmöller

transport förman
Phone: +46 720802650

jessica.steenmoller@simeon.se

Kontakta oss
Tack för din ansökan! Tack för visat intresse för Simeon Logistics och vi bekräftar att vi mottagit din ansökan.