UZ SĀKUMU
lv
svlvltfieten

simeon ir autotransporta kompānija, kas nodarbojas ar šķidrumu pārvadāšanu

Degvielas piegādes

Ķimikāliju piegādes

Gāzes piegādes

17.3.2020 | Corona info letter 3-2020 Uzzināt vairāk 27.2.2020 | Simeon Coronavirusguidance Uzzināt vairāk 18.10.2019 | Preem and Simeon have signed a transport contract Uzzināt vairāk

Simeon ir autotransporta kompānija, kas nodarbojas ar šķidrumu pārvadāšanu. Mēs strādājam Somijā, Zviedrijā un visās Baltijas valstīs. Papildus, mēs arī veicam pārvadājumus citās Baltijas reģiona piekrastes valstīs.

Mūsu budžeta apgrozījums sasniedz 60 miljonus eiro. Vairākums no tā, nāk no mūsu ilgtermiņa un tirgus sektora vadošajiem sadarbības partneriem. Mēs esam lepni sadarboties ar kompānijām AGA, OKQ8, Teboil, Neste Oil, Lukoil, Orlen, Forcit un Altia.

Ar mūsu klientiem, mēs sadarbojamies pēc partnerattiecību principa. Pārzināt savu klientu vajadzības, produktus un darba procesus ir svarīgs faktors, lai sasniegtu mūsu kopīgos mērķus. Mūsu autovadītāji, kuru darbs ir pakalpojumu sniegšanas pamatā, kā arī mūsu ilgtermiņa apakšuzņēmēji, ir resursi, kas mērķus pārvērš panākumos, saistītos ar klientu apkalpošanu, drošību, uzticamību un minimālu ietekmi uz apkārtējo vidi.
Lai iegūtu vairāk informācijas par mūsu pakalpojumiem un kontaktiem, lūdzu, apmeklējiet mūsu interneta saiti.

Arto Juosila
Juha Lehtinen

Hallituksen varapuheenjohtaja, Rajamäki
Gsm +358 400 459 123
juha.lehtinen@simeon.fi

Ilkka Kaarna

Galvenā uzmanība veltīta klientiem

Visa mūsu darbība ir balstīta uz klientu vajadzībām. Simeon ir vērsts uz mūsu klientu prasību un izvirzīto mērķu sasniegšanu, lai uzlabotu uzņēmējdarbības un pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Uzticamība ir galvenā iezīme attiecībās ar klientu.

Drošība

Simeon ir saskaņā ar drošības prasībām visās to veicamajās operācijās. Simeon ievēro arī jebkuras drošības prasības, ko nosaka klients.

Rūpes par apkārtējo vidi

Ietekme uz apkārtējo vidi tiek ņemta vērā visos Simeon piedāvātajos pakalpojumos, un ir viens no pamata nosacījumiem partneru, materiālu un tehnikas izvēlē.

Finansiālā drošība

Finansiālais izdevīgums un riski, kas saistīti ar veicamajām operācijām ir rūpīgi izvērtēti visos uzņēmuma piedāvātajos pakalpojumos. Tā ir vadības atbildība, vadīt uzņēmumu tā, lai tas īstenotu ilgtermiņa stabilitāti un veiksmīgu darbību.

Atbildība

Atbildība ir balstīta uz saskaņotām lietām, kas jādara.

Atbildība nozīmē, ka ikvienam no Simeona ir pienākums atsaukties uz sūdzībām, atbalstīt kolēģus un palīdzēt citiem rīkoties saskaņā ar mūsu vadlīnijām un vērtībām. Atbildība nozīmē arī to, ka problēmas netiek slēptas vai atliktas, taču tiek atklāti apspriestas un ātri atrisinātas.

VESELĪBA (H)

Pārvadājot bīstamās vielas, automobiļa vadītājs katru dienu satiksmē sastop tūkstošiem citu ceļa lietotāju. Autovadītāja veselības stāvoklis un rūpes par to vispirms ir viņa personīgā lieta, taču Simeon kā darba devējs vēlas atbalstīt savus darbiniekus ar veselību saistītajos jautājumos.

Mūsu veselības politikas mērķis ir panākt, ka:

♦ ikvienam, kurš rūpējas par Simeon pārvadājumiem, ir pārbaudīts veselības stāvoklis un ir saņemts atzinums par piemērotību autovadītāja pienākumu pildīšanai;

♦ ikviens Simeon darbinieks izprot savu personīgo atbildību rūpēties par savu veselību, ievērojot pareizu dzīvesveidu, kustību un ēšanas paradumus, un izvirza mērķi veselam sasniegt pensionēšanās vecumu;

♦ izmantojot agrīnā atbalsta modeli, mēs atbalstām darbabiedru darbspējas un labas pašsajūtas uzturēšanu;

♦ ikviens izprot apreibinošo vielu lietošanas kontroles programmas saturu un to ievēro;

♦ mēs iepērkam tiesību aktos noteiktos veselības aprūpes pakalpojumus un uzraugām to sniegšanu;

♦ veicot analīzi, mēs nosakām mūsu darbības vidē pastāvošos riskus un sagatavojamies tiem gan attiecībā uz atsevišķiem nelaimes gadījumiem darbā, gan slimībām un arodslimībām.

Attiecībā uz tiesību aktos noteiktajiem veselības aprūpes pakalpojumiem dažādās valstīs pastāv ļoti lielas atšķirības. Tomēr būtiska loma apmierinātībai ar darbu ir efektīviem veselības aprūpes pakalpojumiem, tādēļ mēs visās valstīs, kurās darbojas Simeon, cenšamies veikt pasākumus, lai nodrošinātu to nevainojamu funkcionalitāti.

DROŠĪBA (S)

Daudzos bīstamo vielu pārvadājumu izpildes posmos pastāv riski drošībai un šo risku identificēšana un ietekmes novērtēšana ir daļa katra Simeon darbinieka amatprasmes. Izmantojot “Quentic” rīkus, mēs analizējam mūsu darbības vidi, lai uzlabotu gan mūsu darbinieku, gan arī mūsu sadarbības partneru drošību.

Mūsu drošības politikas mērķis ir panākt, ka:

♦ mūsu drošības kultūra pamatojas uz katra darbinieka personīgo uzvedību drošības nodrošināšanai (BBS);

♦ katrs Simeon darbinieks no darba mājās dodas vesels (mērķis – nulle nelaimes gadījumu);

♦ satiksmē mēs demonstrējam atbildīgas uzvedības modeli;

♦ jebkurā diennakts mirklī mēs zinām, kur pārvietojas mūsu transportlīdzekļi;

♦ ikviens Simeon darbinieks, kā arī apakšuzņēmējs visās situācijās ievēro drošības uzturēšanai noteiktās prasības neatkarīgi no tā, vai šīs prasības ir definējuši klienti, ieinteresētās puses vai Simeon;

♦ ikviens Simeon darbinieks, kā arī apakšuzņēmējs saprot, kādos gadījumos notiek atteikšanās no uzdevuma, kas nav drošs;

♦ ar mūsu uzņēmējdarbību cieši saistītie materiāli ir aizsargāti un katrs Simeon darbinieks apzinās datu drošības nozīmi savā darbībā.

Amatprasmes pamatā ir zināšanas, un mēs savas drošību nodrošinošās darbības pastiprinām ar nepārtrauktām mācībām; mūsdienu sociālo mediju pasaule ir radījusi jauna veida vajadzības sniegt precīzākas instrukcijas arī par publicitātes aspektiem, kas ir saistīti ar drošības plānu. Nodrošinām tiesību aktos noteiktos profesionālās kvalifikācijas iegūšanas un ADR kursus un mācību jomā sadarbojamies ar uzņēmumiem, kas ir mūsu klienti.

Mūsdienīgs aprīkojums, kvalitatīvi instrumenti un aprīkojums veido daļu drošas darba vides, pie tam netiek aizmirsts, ka daudzi drošības pasākumi ir ļoti vienkārši un skaidri, piemēram, drošības jostas lietošana, vadot automobili.

Mūsu rīcībā ir moderna reāllaika transportlīdzekļu GPS izsekošanas sistēma, un mēs kontrolējam arī mūsu autovadītāju braukšanas paradumus, piemēram, vēršot uzmanību uz iespējamiem straujas bremzēšanas un ātruma pārsniegšanas gadījumiem. Kvalitatīvi plānojot darba maiņas, kā arī kontrolējot braukšanu un braukšanas pārtraukumus regulējošo tiesību aktu prasību ievērošanu, mēs nodrošinām mūsu autovadītāju modrību.

KVALITĀTE (Q)

Uzņēmumā Simeon katru dienu apstrādā daudzus tūkstošus klientu pasūtījumu. To apstrādei, sākot no pasūtījumu pieņemšanas un beidzot ar pareizajā laikā un drošā veidā īstenotu piegādi un pasūtījumu pēcapstrādi līdz pat rēķina sagatavošanai, ir nepieciešams kvalitatīvs komandas darbs.

 

Mūsu kvalitātes politikas mērķis ir panākt, ka:

♦ klients vai produkta galalietotājs saņem savu produktu atbilstoši savam pasūtījumam un pasūtījuma rezultātā klientam veidojas pozitīva pieredze par produktu un pakalpojumu;

♦ mēs visu izdarām pareizi jau pirmajā reizē;

♦ kvalitāte rodas procesa ietvaros, katrai iesaistītajai personai darbojoties arī kvalitātes kontroliera lomā, un, ātri reaģējot, mēs spējam nodrošināt nepārtrauktu mūsu darbības uzlabošanu;

♦ veidojam līgumattiecības ar uzticamiem un pazīstamiem partneriem un neakceptējam korupciju nevienā tās izpausmē;

♦ nodrošinām vienmērīgas kvalitātes, ar līgumiem pamatotus un rentablus pārvadāšanas pakalpojumus;

♦ ikviens uzņēmuma Simeon darbinieks ievēro noteiktos darbības principus un instrukcijas, apzinoties, ka kvalitatīva galarezultāta sasniegšanai komandai ir jādarbojas, pamatojoties uz vienotiem noteikumiem.

Mūsu kvalitātes uzlabošanas procesa ietvaros pavadzīmes tiek ieskenētas un no automobiļiem nonāk tieši birojā. Darbību turpina jau iepriekš uzsāktā digitalizācija, tas ļauj gan ar algu aprēķināšanu, gan ar iepirkuma rēķiniem un rēķinu sagatavošanu saistīto materiālu apstrādi veikt elektroniski, ja vien to no savas puses spēj nodrošināt mūsu klienti un piegādātāji.

Lai nodrošinātu kvalitāti, atbilstoši noteikumiem pārskatām mūsu darbības modeļos iekļauto nosacījumu ievērošanu un atbilstoši mūsu atbildīguma vērtībām nekavējoši veicam pasākumus neatbilstību novēršanai.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu darbības attīstību, svarīga ir kvalitātes noviržu izskatīšana, kuras ietvaros tiek analizēti cēloņi, kas ir izraisījuši sekas, un tiek veikti pasākumi līdzīgu situāciju atkārtošanās novēršanai.

Lai sasniegtu mūsu noteiktos kvalitātes mērķus, mēs rūpējamies par iepazīstināšanu ar katru darba attiecību gaitas stadiju un mācību rīkošanu un prasām to pašu arī no visiem mūsu sadarbības partneriem, t. i., apakšuzņēmējiem, piegādātājiem un arī klientiem. Mūsu sadarbības partneriem ir jāuzņemas saistības ievērot mūsu ētiskos principus, piemēram, piespiedu darba un bērnu darbaspēka izmantošanas aizliegumu.

VIDE (E)

Sauszemes pārvadājumu ietekme uz vidi mūsu ikdienas darbības redzamības dēļ ir īpaši aktuāla. Simeon automobiļi pārvadā pa Ziemeļeiropas autoceļiem kā bīstamus klasificētus šķidrumus, katru diennakti nobraucot attālumu, kas ir ekvivalents divkārtējai zemeslodes apbraukšanai pa ekvatoru. Tādēļ jau kopš 1998. gada mēs mērķtiecīgi esam attīstījuši savu vides politiku, pildot standartā ISO 14001 noteiktās prasības.

Mūsu vides politikas mērķis ir panākt, ka:

♦ ar atbildīgu darbību mēs ierobežojam klimata pārmaiņas un vides piesārņošanu;

♦ ar mūsu izstrādātajiem risinājumiem mēs dodam mūsu klientiem iespēju sasniegt arī viņu pašu noteiktās vides aizsardzības prasības;

♦ nodrošinām ieinteresēto pušu (piemēram, tiesību aktos) noteikto prasību ievērošanu;

♦ rūpējamies, lai ikviens Simeon darbinieks, kā arī apakšuzņēmēji rīkotos un pieņemtu lēmumus, ņemot vērā ar vides aizsardzību saistītos aspektus;

♦ pārvadājumu jomā darbojamies kā uzņēmums, kas īsteno novatoriskus un vidi aizsargājošus risinājumus.

Praksē īstenojam mūsu vides politiku, tostarp, izmantojot uz dzīves ciklu balstītu domāšanas veidu, kura ietvaros investīciju plānam atbilstošas aprīkojuma iegādes sniedz iespēju līdz minimumam samazināt izmešu un oglekļa dioksīda izmešu daudzumu. Izmantojam arī standartizētas aprīkojuma apkopju programmas un braukšanas stila kontroli, īpašu uzmanību pievēršot degvielas patēriņam. Ir pašsaprotami, ka katrs Simeon darbinieks, rūpējoties par vidi, ikdienā veic paša radīto atkritumu šķirošanu.

x

Degvielas piegādes

Degvielas piegādes ir neatņemama mūsdienu satiksmes sastāvdaļa. Degvielas uzpildes stacijām degvielas krājumi ir jāpapildina ik dienas. Vairums mūsu automašīnu nes mūsu klientu logo un attiecīgo noformējumu. Strādāt ar videi draudzīgām metodēm ir ļoti svarīgi mūsdienu degvielas industrijā. Mūsu klienti piedāvā jaunus dabai draudzīgākus produktus, un auto ražotāji izstrādā dzinējus, kas ir ekoloģiski tīrāki. Tas attiecās arī uz transportu, ko mēs izmantojam savās piegādēs.

Apkures degviela tiek piegādāta paralēli auto izmantojamajai degvielai. Mainīgais pieprasījums pēc apkures degvielas, ar tā straujo sezonālo mainību, liek novērtēt mūsu nepieciešamo darbspēju apmēru.

x

Ķimikāliju piegādes

Dažādu veidu sašķidrinātās ķimikālijas ir starp galvenajām izejvielām mūsu industrijā. Daudzas ražotnes ir spējīgas vienas pašas patērēt desmitiem tonnu sērskābes, sālsskābes un sārmu. Dažas ražotnes pārstrādā pamata ķimikālijas augstas kvalitātes gala produktos, kas tiek piegādātas klientiem arī ar auto cisternām. Ķimikāliju transportēšana kopā ar dažādiem produktiem un regulām, veido efektīvu tīklu.

Nelieli krājumi, nepārtraukti mainīgs pieprasījums un absolūta piegāžu uzticamība, nosaka standartus mūsdienu transporta biznesā. Simeon ir specializējies ķimikāliju transportēšanā, kuras ir klasificētas kā prasīgākās un bīstamas. Mūsu mērķis ir būt vadošajam uzņēmumam savā sektorā šāda veida pārvadājumos.

x

Gāzes piegādes

Produkti, kas atmosfēras spiedienā un temperatūrā ir gāzes stāvoklī ir klasificējami kā gāzes. Neskatoties uz to nosaukumu, šie produkti transportēšanas laikā ir sašķidrinātā stāvoklī. Mūsdienu sabiedrībā, gāzes tiek izmantotas daudziem mērķiem. Piemēram,pārtikas ražošanā – rūpnieciskos apmēros un pavāriem gatavojot gastronomiskas delikateses, medicīnas sektorā un citās nozarēs.

Gāzēm ir dažādas īpašības. Kāda var tikt izmantota kā kurināmais, lai ražotu enerģiju un citas, piemēram, oglekļa dioksīds var tikt pielietots gāzēto dzērienu ražošanā vai ugunsdzēšanā. Dažas gāzes paceļas gaisā kā balons, citas, dēļ to lielāka blīvuma nekā gaisam, paliek pie zemes.

Dažādas produktu īpašības, prasa dažādu tehnisko aprīkojumu, kā arī produktu specifikas apmācības auto vadītājiem. Labas zināšanas par produktu un tehnisko aprīkojumu, padara gāzu transportēšanu drošu.

Pakalpojumi

Degvielas piegādes

Degvielas piegādes ir neatņemama mūsdienu satiksmes sastāvdaļa. Degvielas uzpildes stacijām degvielas krājumi ir jāpapildina ik dienas. Vairums mūsu automašīnu nes mūsu klientu logo un attiecīgo noformējumu. Strādāt ar videi draudzīgām metodēm ir ļoti svarīgi mūsdienu degvielas industrijā.

Uzzināt vairāk

Ķimikāliju piegādes

Dažādu veidu sašķidrinātās ķimikālijas ir starp galvenajām izejvielām mūsu industrijā. Daudzas ražotnes ir spējīgas vienas pašas patērēt desmitiem tonnu sērskābes, sālsskābes un sārmu. Dažas ražotnes pārstrādā pamata ķimikālijas augstas kvalitātes gala produktos, kas tiek piegādātas klientiem arī ar auto cisternām.

Uzzināt vairāk

Gāzes piegādes

Produkti, kas atmosfēras spiedienā un temperatūrā ir gāzes stāvoklī ir klasificējami kā gāzes. Neskatoties uz to nosaukumu, šie produkti transportēšanas laikā ir sašķidrinātā stāvoklī. Mūsdienu sabiedrībā, gāzes tiek izmantotas daudziem mērķiem.

Uzzināt vairāk

Darba iespējas

Kiitosimeon grupa šobrīd nodarbina stipri virs 400 profesionāļus dažādos amatos Somijā, Zviedrijā un Baltijas valstīs. Gandrīz 400 no mums ir smago kravas transportlīdzekļu vadītāji.

Mēs ieguldām personāla apmācībās un darba kvalitātē. Mūsu autoparks ir moderns un tiek nemitīgi atjaunināts. Mēs lepojamies, ka spējam piedāvāt transporta pakalpojumus ar augstākās klases transportlīdzekļiem.

Mums ir interesantas un izaicinājumu bagātas darba iespējas profesionāļiem. Ja Jums ir interese strādāt mūsu uzņēmumā, lūdzu, izmantojiet iespēju un aizpildiet zemāk esošo darba pieteikuma anketu.

Ja Jūs esat ieinteresēts ar mums sadarboties uzņēmējdarbībā (sadarbības līgumu slēgšana), lūdzu, sazinieties ar Pāvils Reiņikovs (pavils.reinikovs@simeon.lv) vai Gsm +371 292 96 649

Darba pieteikuma anketa

Lauki apzīmēti ar * ir aizpildāmi obligāti

NB! The information filled in the form is kept for six months, after which it is removed. The information is used only in recruitment processes.Militārais dienests iziets


ADR licence

KravuKonteineraN/A


Kriminālā sodāmība


(Ievērojiet, ka vadītāja apliecības reģistrācijas dati nepieciešami pārbaudes laikā)


Darba pieredze
Izglītība un kursiViesti lähetettiin onnistuneesti. Kiitos yhteydenotostanne!

Kontakti

Rajamäki

Yrityspuistontie 2
05200 Rajamäki
FINLAND

Tel. +358 40 351 2500
kiitosimeon@simeon.fi
ADRESES RĒĶINIEM

logo-sqas   

Lappeenranta Terminaalinkatu 9
53420 LAPPEENRANTA

Lahti Linnaistentie 2, 15150 LAHTI

Kemi Korjaamontie 3, 94200 KEMI

Rovaniemi Teollisuustie 9
96320 ROVANIEMI

Sastamala Tallitie4, 32730 SASTAMALA

Hamina Puuropytyntie 21, 49410 HAMINA

Paimio Lenkkitie 5, 21530 PAIMIO

Pontus Stenberg

Izpilddirektors, Rajamäki
Gsm +358 500 605 866
pontus.stenberg@simeon.fi

Juha Lehtinen

Vietnieks valdes priekšsēdētājs, Rajamäki
Gsm +358 400 459 123
juha.lehtinen@simeon.fi

Olli Haapanen

Flotes vadītājs, Rajamäki
Gsm +358 40 544 8754
olli.haapanen@simeon.fi

Kimmo Valtonen

Finansu menedžeris, Rajamäki
Gsm +358 400 298 955
kimmo.valtonen@simeon.fi

Mervi Heikkilä

Personāla vadītājs, Rajamäki
Gsm +358 40 351 2515
mervi.heikkila@simeon.fi

ico-gas Jani Ojanen

Transporta nodaļas vadītājs, Rajamäki
Degviela
Gsm +358 40 351 2559
jani.ojanen@simeon.fi

ico-gas Jussi Hytönen

Transporta nodaļas vadītājs, Kemi
Ķimikālijas
Gsm +358 500 444 999
jussi.hytonen@simeon.fi

ico-balloon Janne Lönnqvist

Transporta nodaļas vadītājs, Rajamäki
Gāzes
Gsm +358 50 551 3713
janne.lonnqvist@simeon.fi

 

 

ico-gas Timo Kallio

Transporta nodaļas vadītājs, Lahti
Ķimikālijas
Gsm +358 40 566 3533
timo.kallio@simeon.fi

Degvielas piegādes

ico-gasDeniss Klaas

Transporta vadītājs, Rajamäki
Neste,
Gsm +358 40 351 2524
deniss.klaas@simeon.fi

ico-gasToni Salminen

Transporta vadītājs, Rajamäki
Teboil
Gsm +358 40 351 2557
toni.salminen@simeon.fi

ico-gas Arttu Bärholm

Transporta vadītājs, Rajamäki
Teboil
Gsm +358 40 351 2560
arttu.barholm@simeon.fi

ico-gas Mia Tuppurainen

Transporta vadītājs, Rajamäki
Teboil
Gsm +358 40 351 2540
mia.tuppurainen@simeon.fi

ico-gas Raimo Tinkanen

Transporta vadītājs, Hamina
Teboil
Gsm +358 50 340 8618
raimo.tinkanen@simeon.fi

ico-gas Marko Ferm

Transporta vadītājs, Rajamäki
Neot
Gsm +358 40 351 2527
marko.ferm@simeon.fi

ico-gas Kalle Rauhala

Transporta vadītājs, Rajamäki
Neot
Gsm +358 40 351 2561
kalle.rauhala@simeon.fi

ico-gas Jani Pikkupirtti

Transporta vadītājs, Rovaniemi
Teboil SEO Neot Lämpöpuisto
Gsm +358 400 169 042
jani.pikkupirtti@simeon.fi

ico-gas Mika Korhonen

Transporta vadītājs, Rovaniemi
Teboil SEO Neot Lämpöpuisto
Gsm +358 40 169 5450
mika.korhonen@simeon.fi

ico-gas Ilpo Aksela

Transporta vadītājs, Paimio
Teboil SEO
Gsm +358 50 385 9016
ilpo.aksela@simeon.fi

ico-gas Antti Nurmio

Transporta vadītājs, Paimio
Teboil SEO
Gsm +358 45 129 2946
antti.nurmio@simeon.fi

Ķimikāliju piegādes

ico-gasSanteri Saavalainen

Transporta vadītājs, Lahti
Gsm +358 40 3512 535
santeri.saavalainen@simeon.fi

ico-gas Petri Ojala

Transporta vadītājs, Lahti
Gsm +358 40 3512 534
petri.ojala@simeon.fi

ico-gas Hanna Pulkkinen

Dzemdību atvaļinājums

Transporta vadītājs, Kemi
Gsm +358 40 351 2538
hanna.pulkkinen@simeon.fi

ico-gas Mika Alalahti

Transporta vadītājs, Kemi
Gsm +358 40 351 2566
mika.alalahti@simeon.fi

ico-gasSvetlana Inkinen

Transporta vadītājs, Lappeenranta
transportam Krievijas teritorijā
Gsm +358 44 077 1314
svetlana.inkinen@simeon.fi

ico-gasKalle Posti

Transporta vadītājs, Lappeenranta
Gsm +358 44 324 2559
kalle.posti@simeon.fi

ico-gas Tiina Kiesi

Transporta vadītājs, Lappeenranta
Gsm +358 40 3512 539
tiina.kiesi@simeon.fi

ico-gas Jarkko Matikainen

Transporta vadītājs, Sastamala
Gsm +358 40 3512 512
jarkko.matikainen@simeon.fi

Gāzes piegādes

ico-balloon Tuomas Pesonen

Transporta vadītājs, Rajamäki
Kosan Gas
Gsm +358 40 3512 532
tuomas.pesonen@simeon.fi

ico-balloon Walter Danielson

Transporta vadītājs, Rajamäki
Gas
Gsm +358 40 3512 536
walter.danielson@simeon.fi

ico-gas Matti Auvinen

Transporta vadītājs, Lappeenranta
Ķimikālijas
Gsm +358 400 65 8750
matti auvinen@simeon.fi

Åke Lindfelt

Projektu menedžeris, Rajamäki
Gsm +358 40 821 3488
ake.lindfelt@simeon.fi

Jenni Takala

Finansu Menedžeris, Rajamäki
Gsm +358 41 501 8733
jenni.takala@simeon.fi

Lauri Honkaharju

IT sistēmu speciālists, Rajamäki
Gsm +358-40 832 8187

lauri.honkaharju@simeon.fi

Maksims Scadko

Operational Specialist, Rajamäki
Gsm +358 40 661 2817
maksims.scadko@simeon.fi

Juha Tiilikainen

Transporta tehnoloģija, Rajamäki
Gsm +358 400 918 392
juha.tiilikainen@simeon.fi

Kati Valtanen

Rēķini, algas, Rajamäki
Gsm +358 40 351 2551
kati.valtanen@simeon.fi

Marika Kapulainen

Maksājumu konti, Rajamäki
Gsm +358 40 351 2554
marika.kapulainen@simeon.fi

Tarja Kylmälä

Klientu apkalpošana, rēķini, maksājumu konti, Rajamäki
Gsm +358 40 351 2553
tarja.kylmala@simeon.fi

Minna Suomela

Rēķini, ziņojumi, algas, maksājumu konti Rajamäki
Gsm +358 40 351 2553
minna.suomela@simeon.fi

Liina Mótus

Rēķini, Rajamäki
Gsm +358 40 351 2512
liina.motus@simeon.fi

Anneli Sokka

Rēķini, Rajamäki
Gsm +358 351 2555
anneli.sokka@simeon.fi

 

Kaisa Heikkilä

Maksājumu konti, algas Rajamäki
Gsm +358 40 351 2551
kaisa.heikkila@simeon.fi

Mika Valtanen

Rēķini, Rajamäki
Gsm +358 351 2555
mika.valtanen@simeon.fi

Kontakti

Simeon Transport OÜ

Paneeli 2
11415 Tallinn
ESTONIA

T. +372 6 076 822
F. +372 6 006 618

AAlogo-sqas

Kontakti

Hendrik Peiel

Uzņēmuma vadītājs valstī, Tallinn
Gsm +372 526 4101
hendrik.peiel@simeon.ee

 

Jaanus Rooba

Transporta vadītājs, Tallinn
Gsm +372 5332 8419
jaanus.rooba@simeon.ee

Sirje Ekmann

Grāmatvedis
Gsm +372 607 6822
sirje.ekmann@simeon.ee

Kontakti

SIMEON SIA

Biekensalas 26
LV-1004 Riga
LATVIA

T. +371 673 53 783
F. +371 673 53 763

Kontakti

Pāvils Reiņikovs

Uzņēmuma vadītājs valstī, Rīga
Tel   +371 673 53 783
Gsm +371 292 96 649
Fax   +371 673 53 763
pavils.reinikovs@simeon.lv

Arvids Vimba

Transporta koordinators, Rīga
Gsm: +371 202 199 31
arvids.vimba@simeon.lv

Kontakti

UAB SIMEON

Naugarduko 102-802
LT-03202 Vilnius
LITHUANIA

T. +370 5 2334533
F.+370 5 2334532

Kontakti

Ramunas Labutis

Uzņēmuma vadītājs valstī, Vilnius
Tel   +370 5233 4533
Gsm +370 686 96181
Fax   +370 5233 4532
ramunas.labutis@simeon.lt

Edita Kupreviciene

Grāmatvede, Vilnius
Tel   +370 5233 4533
Gsm +370 6874 3590
Fax   +370 5233 4532
edita@simeon.lt

Edita Šatkauskiené

Transporto vadybininkas, Vilnius
Tel   +370 5233 4533
Gsm +370 6202 0730
edita.satkauskiene@simeon.lt

Kontakti

Petroleum Logistic I Mittskandinavien

Simeon Group

Skönviksvägen 2
131 49 Nacka

ADRESES RĒĶINIEM PLM

 

Kontakti

Andreas Andersson

Uzņēmuma vadītājs valstī, Stockholm
Gsm +46 722 490 001
andreas.andersson@simeon.se

Peter Thureson

Area Manager, Göteborg
Gsm +46 761 299 889
peter.thureson@simeon.se

Jens Hofgren

Area Manager, Stockholm
Gsm +46 722 490 002
jens.hofgren@simeon.se

Ludvig Källqvist

Deputy Area Manager, Göteborg
Gsm +46 709 822 234
ludvig.kallqvist@simeon.se

ico-gas  Tony Ouvinen

Trenins, Stockholm
Gsm +46 722 490 004
tony.ouvinen@simeon.se

Anna-Lena Bryn

Kontu pārvaldnieks, Stockholm
Gsm +46 842 518 875
anna-lena.bryn@simeon.se

Per Eriksson

Plānošanas vadītājs, Stockholm
Gsm +46 702 094 941
per.eriksson@simeon.se

ico-gas  Christian Broberg

Transporta vadītājs, Stockholm
Gsm +46 722 490 003
christian.broberg@simeon.se

ico-gas  Mikael Östlund

Transporta vadītājs OKQ8, Stockholm
Gsm +46 73 086 5364
mikael.ostlund@simeon.se

Petri Kiviniemi

Transporta vadītājs Preem, Stockholm
Gsm +46 705 627 890
petri.kiviniemi@simeon.se

Jerker Liss

Transporta vadītājs Preem, Stockholm
Gsm +46 722 337 023
jerker.liss@simeon.se

Thomas Schonbeck

Transporta vadītājs Preem, Stockholm
Gsm +46 702 853 058
thomas.schonbeck@simeon.se

ico-gas  Fredrik Lundbäck

Transporta vadītājs, Stockholm
Gsm +46 705 105 851
fredrik.lundback@simeon.se

Veidlapa kontaktiem

NB! The information filled in the form is kept for six months, after which it is removed.
Viesti lähetettiin onnistuneesti. Kiitos yhteydenotostanne!