UZ SĀKUMU
lv
enetfiltlvsv

simeon ir autotransporta kompānija, kas nodarbojas ar šķidrumu pārvadāšanu

Degvielas piegādes

Ķimikāliju piegādes

Gāzes piegādes

4.12.2017 | JAUNI UZŅĒMUMA VADĪTĀJI LIETUVĀ UN IGAUNIJĀ Uzzināt vairāk 29.9.2017 | SIMEON EXPANDS AGAIN ON THE SWEDISH MARKET Uzzināt vairāk 19.8.2016 | SIMEON OY HAS PURCHASED ARNE OLSSONS AB´S PETROLEUM TRANSPORTATION BUSINESS IN SWEDEN Uzzināt vairāk

malli-300

Simeon ir autotransporta kompānija, kas nodarbojas ar šķidrumu pārvadāšanu. Mēs strādājam Somijā, Zviedrijā un visās Baltijas valstīs. Papildus, mēs arī veicam pārvadājumus citās Baltijas reģiona piekrastes valstīs.

Mūsu budžeta apgrozījums sasniedz 60 miljonus eiro. Vairākums no tā, nāk no mūsu ilgtermiņa un tirgus sektora vadošajiem sadarbības partneriem. Mēs esam lepni sadarboties ar kompānijām AGA, OKQ8, Teboil, Neste Oil, Lukoil, Orlen, Forcit un Altia.

Ar mūsu klientiem, mēs sadarbojamies pēc partnerattiecību principa. Pārzināt savu klientu vajadzības, produktus un darba procesus ir svarīgs faktors, lai sasniegtu mūsu kopīgos mērķus. Mūsu autovadītāji, kuru darbs ir pakalpojumu sniegšanas pamatā, kā arī mūsu ilgtermiņa apakšuzņēmēji, ir resursi, kas mērķus pārvērš panākumos, saistītos ar klientu apkalpošanu, drošību, uzticamību un minimālu ietekmi uz apkārtējo vidi.
Lai iegūtu vairāk informācijas par mūsu pakalpojumiem un kontaktiem, lūdzu, apmeklējiet mūsu interneta saiti.

Galvenā uzmanība veltīta klientiem

Visa mūsu darbība ir balstīta uz klientu vajadzībām. Simeon ir vērsts uz mūsu klientu prasību un izvirzīto mērķu sasniegšanu, lai uzlabotu uzņēmējdarbības un pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Uzticamība ir galvenā iezīme attiecībās ar klientu.

Drošība

Simeon ir saskaņā ar drošības prasībām visās to veicamajās operācijās. Simeon ievēro arī jebkuras drošības prasības, ko nosaka klients.

Rūpes par apkārtējo vidi

Ietekme uz apkārtējo vidi tiek ņemta vērā visos Simeon piedāvātajos pakalpojumos, un ir viens no pamata nosacījumiem partneru, materiālu un tehnikas izvēlē.

Finansiālā drošība

Finansiālais izdevīgums un riski, kas saistīti ar veicamajām operācijām ir rūpīgi izvērtēti visos uzņēmuma piedāvātajos pakalpojumos. Tā ir vadības atbildība, vadīt uzņēmumu tā, lai tas īstenotu ilgtermiņa stabilitāti un veiksmīgu darbību.

Atbildība

Atbildība ir balstīta uz saskaņotām lietām, kas jādara.

Atbildība nozīmē, ka ikvienam no Simeona ir pienākums atsaukties uz sūdzībām, atbalstīt kolēģus un palīdzēt citiem rīkoties saskaņā ar mūsu vadlīnijām un vērtībām. Atbildība nozīmē arī to, ka problēmas netiek slēptas vai atliktas, taču tiek atklāti apspriestas un ātri atrisinātas.

VESELĪBA (H)

Pārvadājot bīstamās vielas, automobiļa vadītājs katru dienu satiksmē sastop tūkstošiem citu ceļa lietotāju. Autovadītāja veselības stāvoklis un rūpes par to vispirms ir viņa personīgā lieta, taču Simeon kā darba devējs vēlas atbalstīt savus darbiniekus ar veselību saistītajos jautājumos.

Mūsu veselības politikas mērķis ir panākt, ka:

♦ ikvienam, kurš rūpējas par Simeon pārvadājumiem, ir pārbaudīts veselības stāvoklis un ir saņemts atzinums par piemērotību autovadītāja pienākumu pildīšanai;

♦ ikviens Simeon darbinieks izprot savu personīgo atbildību rūpēties par savu veselību, ievērojot pareizu dzīvesveidu, kustību un ēšanas paradumus, un izvirza mērķi veselam sasniegt pensionēšanās vecumu;

♦ izmantojot agrīnā atbalsta modeli, mēs atbalstām darbabiedru darbspējas un labas pašsajūtas uzturēšanu;

♦ ikviens izprot apreibinošo vielu lietošanas kontroles programmas saturu un to ievēro;

♦ mēs iepērkam tiesību aktos noteiktos veselības aprūpes pakalpojumus un uzraugām to sniegšanu;

♦ veicot analīzi, mēs nosakām mūsu darbības vidē pastāvošos riskus un sagatavojamies tiem gan attiecībā uz atsevišķiem nelaimes gadījumiem darbā, gan slimībām un arodslimībām.

Attiecībā uz tiesību aktos noteiktajiem veselības aprūpes pakalpojumiem dažādās valstīs pastāv ļoti lielas atšķirības. Tomēr būtiska loma apmierinātībai ar darbu ir efektīviem veselības aprūpes pakalpojumiem, tādēļ mēs visās valstīs, kurās darbojas Simeon, cenšamies veikt pasākumus, lai nodrošinātu to nevainojamu funkcionalitāti.

DROŠĪBA (S)

Daudzos bīstamo vielu pārvadājumu izpildes posmos pastāv riski drošībai un šo risku identificēšana un ietekmes novērtēšana ir daļa katra Simeon darbinieka amatprasmes. Izmantojot “4tools” rīkus, mēs analizējam mūsu darbības vidi, lai uzlabotu gan mūsu darbinieku, gan arī mūsu sadarbības partneru drošību.

Mūsu drošības politikas mērķis ir panākt, ka:

♦ mūsu drošības kultūra pamatojas uz katra darbinieka personīgo uzvedību drošības nodrošināšanai (BBS);

♦ katrs Simeon darbinieks no darba mājās dodas vesels (mērķis – nulle nelaimes gadījumu);

♦ satiksmē mēs demonstrējam atbildīgas uzvedības modeli;

♦ jebkurā diennakts mirklī mēs zinām, kur pārvietojas mūsu transportlīdzekļi;

♦ ikviens Simeon darbinieks, kā arī apakšuzņēmējs visās situācijās ievēro drošības uzturēšanai noteiktās prasības neatkarīgi no tā, vai šīs prasības ir definējuši klienti, ieinteresētās puses vai Simeon;

♦ ikviens Simeon darbinieks, kā arī apakšuzņēmējs saprot, kādos gadījumos notiek atteikšanās no uzdevuma, kas nav drošs;

♦ ar mūsu uzņēmējdarbību cieši saistītie materiāli ir aizsargāti un katrs Simeon darbinieks apzinās datu drošības nozīmi savā darbībā.

Amatprasmes pamatā ir zināšanas, un mēs savas drošību nodrošinošās darbības pastiprinām ar nepārtrauktām mācībām; mūsdienu sociālo mediju pasaule ir radījusi jauna veida vajadzības sniegt precīzākas instrukcijas arī par publicitātes aspektiem, kas ir saistīti ar drošības plānu. Nodrošinām tiesību aktos noteiktos profesionālās kvalifikācijas iegūšanas un ADR kursus un mācību jomā sadarbojamies ar uzņēmumiem, kas ir mūsu klienti.

Mūsdienīgs aprīkojums, kvalitatīvi instrumenti un aprīkojums veido daļu drošas darba vides, pie tam netiek aizmirsts, ka daudzi drošības pasākumi ir ļoti vienkārši un skaidri, piemēram, drošības jostas lietošana, vadot automobili.

Mūsu rīcībā ir moderna reāllaika transportlīdzekļu GPS izsekošanas sistēma, un mēs kontrolējam arī mūsu autovadītāju braukšanas paradumus, piemēram, vēršot uzmanību uz iespējamiem straujas bremzēšanas un ātruma pārsniegšanas gadījumiem. Kvalitatīvi plānojot darba maiņas, kā arī kontrolējot braukšanu un braukšanas pārtraukumus regulējošo tiesību aktu prasību ievērošanu, mēs nodrošinām mūsu autovadītāju modrību.

KVALITĀTE (Q)

Uzņēmumā Simeon katru dienu apstrādā daudzus tūkstošus klientu pasūtījumu. To apstrādei, sākot no pasūtījumu pieņemšanas un beidzot ar pareizajā laikā un drošā veidā īstenotu piegādi un pasūtījumu pēcapstrādi līdz pat rēķina sagatavošanai, ir nepieciešams kvalitatīvs komandas darbs.

 

Mūsu kvalitātes politikas mērķis ir panākt, ka:

♦ klients vai produkta galalietotājs saņem savu produktu atbilstoši savam pasūtījumam un pasūtījuma rezultātā klientam veidojas pozitīva pieredze par produktu un pakalpojumu;

♦ mēs visu izdarām pareizi jau pirmajā reizē;

♦ kvalitāte rodas procesa ietvaros, katrai iesaistītajai personai darbojoties arī kvalitātes kontroliera lomā, un, ātri reaģējot, mēs spējam nodrošināt nepārtrauktu mūsu darbības uzlabošanu;

♦ veidojam līgumattiecības ar uzticamiem un pazīstamiem partneriem un neakceptējam korupciju nevienā tās izpausmē;

♦ nodrošinām vienmērīgas kvalitātes, ar līgumiem pamatotus un rentablus pārvadāšanas pakalpojumus;

♦ ikviens uzņēmuma Simeon darbinieks ievēro noteiktos darbības principus un instrukcijas, apzinoties, ka kvalitatīva galarezultāta sasniegšanai komandai ir jādarbojas, pamatojoties uz vienotiem noteikumiem.

Mūsu kvalitātes uzlabošanas procesa ietvaros pavadzīmes tiek ieskenētas un no automobiļiem nonāk tieši birojā. Darbību turpina jau iepriekš uzsāktā digitalizācija, tas ļauj gan ar algu aprēķināšanu, gan ar iepirkuma rēķiniem un rēķinu sagatavošanu saistīto materiālu apstrādi veikt elektroniski, ja vien to no savas puses spēj nodrošināt mūsu klienti un piegādātāji.

Lai nodrošinātu kvalitāti, atbilstoši noteikumiem pārskatām mūsu darbības modeļos iekļauto nosacījumu ievērošanu un atbilstoši mūsu atbildīguma vērtībām nekavējoši veicam pasākumus neatbilstību novēršanai.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu darbības attīstību, svarīga ir kvalitātes noviržu izskatīšana, kuras ietvaros tiek analizēti cēloņi, kas ir izraisījuši sekas, un tiek veikti pasākumi līdzīgu situāciju atkārtošanās novēršanai.

Lai sasniegtu mūsu noteiktos kvalitātes mērķus, mēs rūpējamies par iepazīstināšanu ar katru darba attiecību gaitas stadiju un mācību rīkošanu un prasām to pašu arī no visiem mūsu sadarbības partneriem, t. i., apakšuzņēmējiem, piegādātājiem un arī klientiem. Mūsu sadarbības partneriem ir jāuzņemas saistības ievērot mūsu ētiskos principus, piemēram, piespiedu darba un bērnu darbaspēka izmantošanas aizliegumu.

VIDE (E)

Sauszemes pārvadājumu ietekme uz vidi mūsu ikdienas darbības redzamības dēļ ir īpaši aktuāla. Simeon automobiļi pārvadā pa Ziemeļeiropas autoceļiem kā bīstamus klasificētus šķidrumus, katru diennakti nobraucot attālumu, kas ir ekvivalents divkārtējai zemeslodes apbraukšanai pa ekvatoru. Tādēļ jau kopš 1998. gada mēs mērķtiecīgi esam attīstījuši savu vides politiku, pildot standartā ISO 14001 noteiktās prasības.

Mūsu vides politikas mērķis ir panākt, ka:

♦ ar atbildīgu darbību mēs ierobežojam klimata pārmaiņas un vides piesārņošanu;

♦ ar mūsu izstrādātajiem risinājumiem mēs dodam mūsu klientiem iespēju sasniegt arī viņu pašu noteiktās vides aizsardzības prasības;

♦ nodrošinām ieinteresēto pušu (piemēram, tiesību aktos) noteikto prasību ievērošanu;

♦ rūpējamies, lai ikviens Simeon darbinieks, kā arī apakšuzņēmēji rīkotos un pieņemtu lēmumus, ņemot vērā ar vides aizsardzību saistītos aspektus;

♦ pārvadājumu jomā darbojamies kā uzņēmums, kas īsteno novatoriskus un vidi aizsargājošus risinājumus.

Praksē īstenojam mūsu vides politiku, tostarp, izmantojot uz dzīves ciklu balstītu domāšanas veidu, kura ietvaros investīciju plānam atbilstošas aprīkojuma iegādes sniedz iespēju līdz minimumam samazināt izmešu un oglekļa dioksīda izmešu daudzumu. Izmantojam arī standartizētas aprīkojuma apkopju programmas un braukšanas stila kontroli, īpašu uzmanību pievēršot degvielas patēriņam. Ir pašsaprotami, ka katrs Simeon darbinieks, rūpējoties par vidi, ikdienā veic paša radīto atkritumu šķirošanu.

x

Degvielas piegādes

Degvielas piegādes ir neatņemama mūsdienu satiksmes sastāvdaļa. Degvielas uzpildes stacijām degvielas krājumi ir jāpapildina ik dienas. Vairums mūsu automašīnu nes mūsu klientu logo un attiecīgo noformējumu. Strādāt ar videi draudzīgām metodēm ir ļoti svarīgi mūsdienu degvielas industrijā. Mūsu klienti piedāvā jaunus dabai draudzīgākus produktus, un auto ražotāji izstrādā dzinējus, kas ir ekoloģiski tīrāki. Tas attiecās arī uz transportu, ko mēs izmantojam savās piegādēs.

Apkures degviela tiek piegādāta paralēli auto izmantojamajai degvielai. Mainīgais pieprasījums pēc apkures degvielas, ar tā straujo sezonālo mainību, liek novērtēt mūsu nepieciešamo darbspēju apmēru.

x

Ķimikāliju piegādes

Dažādu veidu sašķidrinātās ķimikālijas ir starp galvenajām izejvielām mūsu industrijā. Daudzas ražotnes ir spējīgas vienas pašas patērēt desmitiem tonnu sērskābes, sālsskābes un sārmu. Dažas ražotnes pārstrādā pamata ķimikālijas augstas kvalitātes gala produktos, kas tiek piegādātas klientiem arī ar auto cisternām. Ķimikāliju transportēšana kopā ar dažādiem produktiem un regulām, veido efektīvu tīklu.

Nelieli krājumi, nepārtraukti mainīgs pieprasījums un absolūta piegāžu uzticamība, nosaka standartus mūsdienu transporta biznesā. Simeon ir specializējies ķimikāliju transportēšanā, kuras ir klasificētas kā prasīgākās un bīstamas. Mūsu mērķis ir būt vadošajam uzņēmumam savā sektorā šāda veida pārvadājumos.

x

Gāzes piegādes

Produkti, kas atmosfēras spiedienā un temperatūrā ir gāzes stāvoklī ir klasificējami kā gāzes. Neskatoties uz to nosaukumu, šie produkti transportēšanas laikā ir sašķidrinātā stāvoklī. Mūsdienu sabiedrībā, gāzes tiek izmantotas daudziem mērķiem. Piemēram,pārtikas ražošanā – rūpnieciskos apmēros un pavāriem gatavojot gastronomiskas delikateses, medicīnas sektorā un citās nozarēs.

Gāzēm ir dažādas īpašības. Kāda var tikt izmantota kā kurināmais, lai ražotu enerģiju un citas, piemēram, oglekļa dioksīds var tikt pielietots gāzēto dzērienu ražošanā vai ugunsdzēšanā. Dažas gāzes paceļas gaisā kā balons, citas, dēļ to lielāka blīvuma nekā gaisam, paliek pie zemes.

Dažādas produktu īpašības, prasa dažādu tehnisko aprīkojumu, kā arī produktu specifikas apmācības auto vadītājiem. Labas zināšanas par produktu un tehnisko aprīkojumu, padara gāzu transportēšanu drošu.

Pakalpojumi

Degvielas piegādes

Degvielas piegādes ir neatņemama mūsdienu satiksmes sastāvdaļa. Degvielas uzpildes stacijām degvielas krājumi ir jāpapildina ik dienas. Vairums mūsu automašīnu nes mūsu klientu logo un attiecīgo noformējumu. Strādāt ar videi draudzīgām metodēm ir ļoti svarīgi mūsdienu degvielas industrijā.

Uzzināt vairāk

Ķimikāliju piegādes

Dažādu veidu sašķidrinātās ķimikālijas ir starp galvenajām izejvielām mūsu industrijā. Daudzas ražotnes ir spējīgas vienas pašas patērēt desmitiem tonnu sērskābes, sālsskābes un sārmu. Dažas ražotnes pārstrādā pamata ķimikālijas augstas kvalitātes gala produktos, kas tiek piegādātas klientiem arī ar auto cisternām.

Uzzināt vairāk

Gāzes piegādes

Produkti, kas atmosfēras spiedienā un temperatūrā ir gāzes stāvoklī ir klasificējami kā gāzes. Neskatoties uz to nosaukumu, šie produkti transportēšanas laikā ir sašķidrinātā stāvoklī. Mūsdienu sabiedrībā, gāzes tiek izmantotas daudziem mērķiem.

Uzzināt vairāk

Darba iespējas

Kiitosimeon grupa šobrīd nodarbina stipri virs 400 profesionāļus dažādos amatos Somijā, Zviedrijā un Baltijas valstīs. Gandrīz 400 no mums ir smago kravas transportlīdzekļu vadītāji.

Mēs ieguldām personāla apmācībās un darba kvalitātē. Mūsu autoparks ir moderns un tiek nemitīgi atjaunināts. Mēs lepojamies, ka spējam piedāvāt transporta pakalpojumus ar augstākās klases transportlīdzekļiem.

Mums ir interesantas un izaicinājumu bagātas darba iespējas profesionāļiem. Ja Jums ir interese strādāt mūsu uzņēmumā, lūdzu, izmantojiet iespēju un aizpildiet zemāk esošo darba pieteikuma anketu.

Ja Jūs esat ieinteresēts ar mums sadarboties uzņēmējdarbībā (sadarbības līgumu slēgšana), lūdzu, sazinieties ar Ari Penttinen (ari.penttinen@simeon.fi) vai GSM +358 40 8227622

Darba pieteikuma anketa

Lauki apzīmēti ar * ir aizpildāmi obligāti

NB! The information filled in the form is kept for six months, after which it is removed. The information is used only in recruitment processes.Militārais dienests iziets


ADR licence

KravuKonteineraN/A


Kriminālā sodāmība


(Ievērojiet, ka vadītāja apliecības reģistrācijas dati nepieciešami pārbaudes laikā)


Darba pieredze
Izglītība un kursiViesti lähetettiin onnistuneesti. Kiitos yhteydenotostanne!

Kontakti

Rajamäki

Yrityspuistontie 2
05200 RAJAMÄKI
FINLAND
T. +358 40 351 2500

kiitosimeon@simeon.fi

ADRESES RĒĶINIEM

Inspecta_ISO9001_ISO14001

LappeenrantaTerminaalinkatu 9
53420 LAPPEENRANTA

logo-sqas

Ilkka Hietala

Izpilddirektors, Rajamäki
Gsm +358 50 5353 700

ilkka.hietala@simeon.fi

Juha Lehtinen

Valdes priekšsēdētājs, Rajamäki
G. +358-400-459 123

juha.lehtinen@simeon.fi

Kai Mäkinen

Direktore, Rajamäki
Gsm +358 40 6757492

Kai.makinen@simeon.fi

Mika Kuru

Direktore, Rajamäki
Gsm +358 40 8469483

mika.kuru@simeon.fi

Olli Haapanen

drošības direktors, Rajamäki
Gsm +358 40 5448754

olli.haapanen@simeon.fi

ico-gas ico-balloon Mervi Heikkilä

Transporta nodaļas vadītājs, Rajamäki
T. +358-40-351 2515

mervi.heikkila@simeon.fi

ico-gas Matti Auvinen

Transporta nodaļas vadītājs, Lappeenranta
T. +358 400 65 8750

matti.auvinen@simeon.fi

Degvielas piegādes

ico-gasToni Salminen

Transporta vadītājs, Rajamäki
Teboil
T. +358-40-3512 557
toni.salminen@simeon.fi

ico-gasJani Ojanen

Transporta vadītājs, Rajamäki
Teboil
T. +358-40-3512 559
jani.ojanen@simeon.fi

ico-gasDeniss Klaas

Transporta vadītājs, Rajamäki
Neste,
T. +358 40 351 2524
deniss.klaas@simeon.fi

ico-gas Arttu Bärholm

Transporta vadītājs, Rajamäki
Teboil
Gsm +358 40 3512 560
arttu.barholm@simeon.fi

ico-gas Marko Ferm

Transporta vadītājs, Rajamäki
Neot
Gsm +358 403512527
marko.ferm@simeon.fi

ico-gas Kalle Rauhala

Transporta vadītājs, Rajamäki
Neot
Gsm +358 403512561
kalle.rauhala@simeon.fi

Ķimikāliju piegādes

ico-gasTimo Kallio

Transporta vadītājs, Rajamäki
T. +358-40-566 3533

timo.kallio@simeon.fi

ico-gasJussi Hytönen

Transporta vadītājs, Kemi
T. +358-500 444 999
jussi.hytonen@simeon.fi

ico-gas Hanna Pulkkinen

Transporta vadītājs, Kemi
Gsm +358 403 5125 38

hanna.pulkkinen@simeon.fi

ico-gasSvetlana Inkinen

Transporta koordinators, Lappeenranta
transportam Krievijas teritorijā
T. +358 44 077 1314

svetlana.inkinen@simeon.fi

ico-gasKalle Posti

Transporta vadītājs, Lappeenranta
T. +358 44 324 2559

kalle.posti@simeon.fi

ico-gas Mikko Ylisuvanto

Transporta vadītājs, Kemi
T. +358 405 401278

mikko.ylisuvanto@simeon.fi

ico-gas Jussi Kaurala

Transporta vadītājs, Lappeenranta
Gsm. +358 40 351 2536
jussi.kaurala@simeon.fi

ico-gas Tiina Kiesi

Transporta vadītājs, Lappeenranta
Gsm. +358 40 351 2539
tiina.kiesi@simeon.fi

ico-gas Jarkko Matikainen

Transporta vadītājs, Sastamala
Gsm. +358 40 351 2512
jarkko.matikainen@simeon.fi

Gāzes piegādes

ico-balloonTuomas Pesonen

Transporta vadītājs, Rajamäki
Kosan Gas
T. +358-40-351 2532
tuomas.pesonen@simeon.fi

ico-balloon Jyri Jokinen

Transporta vadītājs, Rajamäki
Gsm. +358 40 351 2531
jyri.jokinen@simeon.fi

Åke Lindfelt

Projektu menedžeris, Rajamäki
Gsm +358 408213488
ake.lindfelt@simeon.fi

Jenni Takala

Galvenais grāmatvedis, Rajamäki
Gsm +358 40 3512 523
jenni.takala@simeon.fi

Lauri Honkaharju

IT sistēmu speciālists, Rajamäki
T. +358-40 8328187

lauri.honkaharju@simeon.fi

Juha Tiilikainen

Transporta tehnoloģija, Rajamäki
GSM +358400 – 918 392
juha.tiilikainen@simeon.fi

Kati Valtanen

Klientu apkalpošana, rēķini, algas, Rajamäki
T. +358 40 351 2551
kati.valtanen@simeon.fi

Marika Kapulainen

Klientu apkalpošana, maksājumu konti, Rajamäki
T. +358 40 351 2554
marika.kapulainen@simeon.fi

Tarja Kylmälä

Klientu apkalpošana, rēķini, maksājumu konti, Rajamäki
T. +358 40 351 2553
tarja.kylmala@simeon.fi

Minna Gustafsson

Klientu apkalpošana, rēķini, ziņojumi, Rajamäki
T. +358 40 351 2553
minna.gustafsson@simeon.fi

Liina Mótus

Rēķini, Rajamäki
T. +358 40 351 2512
liina.motus@simeon.fi

Anneli Sokka

Rēķini, Rajamäki
anneli.sokka@simeon.fi

Kontakti

Simeon Transport OÜ

Paneeli 2
11415 TALLINN
ESTONIA
T. +372 6 076 822
F. +372 6 006 618

AAlogo-sqas

Kontakti

Hendrik Peiel

Uzņēmuma vadītājs valstī, Tallinn
T. +372 526 4101
hendrik.peiel@simeon.ee

Jaanus Rooba

Transporta vadītājs, Tallinn
T. +372 5332 8419
jaanus.rooba@simeon.ee

Sirje Ekmann

Grāmatvedis
GSM: +372 607 6822
sirje.ekmann@simeon.ee

Kontakti

SIMEON SIA

Laivinieku iela 5
LV-1015 Riga LATVIA
T. +371 673 53 783
F. +371 673 53 763

Kontakti

Pāvils Reiņikovs

Uzņēmuma vadītājs valstī, Rīga
T. +371 673 53 783
G. +371 292 96 649
F. +371 673 53 763
pavils.reinikovs@simeon.lv

Maksims Ščadko

Transporta koordinators, Rīga
T. +371 673 53 783
G. +371 264 53 790
F +371 673 53 763
maksims.scadko@simeon.lv

Uldis Ozolins

Transporta koordinators, Rīga
GSM: +371 292 40 182
FAX: +371  673 53 763
uldis.ozolins@simeon.lv

Janis Svilis

Transporta koordinators, Rīga
GSM: +371 28378507
Janis.Svilis@simeon.lv

Kontakti

UAB SIMEON

Naugarduko 102-802, Vilnius
Lithuania

T. +370 5 2334533
F.+370 5 2334532

Kontakti

Ramunas Labutis

Šalis direktorius , Vilnius
T +370 5 2334533
G. +370686-96181
F +370 5 2334532
ramunas.labutis@simeon.lt

Edita Kupreviciene

Grāmatvede, Vilnius
T. +370 5 2334533
F. +370 5 2334532
M. +370 68743590
edita@simeon.lt

Edita Šatkauskiené

Transporto vadybininkas, Vilnius
T +370 5 2334533
G. +37062020730
edita.satkauskiene@simeon.lt

Gita Pavloviene

Transporto vadybininkas, Vilnius
TEL. +370 61117722
GSM. +37061117722
FAX. +370 5 2334532
gita.pavlovien@simeon.lt

Kontakti

Simeon Logistics Ab

Rävgrytsbacken 12 (Loudden)
115 27 Stockholm

 

logo-sqasInspecta_ISO9001_ISO14001

Kontakti

Andreas Andersson

Country Manager
Phone +46 722 490 001
andreas.andersson@simeon.se

Kent Löfdal

Transporta nodaļas vadītājs, Sundsvall

kent.lofdal@simeon.se

ico-gas  Tony Ouvinen

Transporta vadītājs, Jordbro
Phone: +46 722 490 004
tony.ouvinen@simeon.se

ico-gas Thomas Schönbeck

Transporta vadītājs, Jordbro
GSM + 46 702 094 941
thomas.schonbeck@simeon.se

ico-gas  Christian Broberg

Transporta vadītājs, Jordbro
Phone: +46 722 490 003

christian.broberg@simeon.se

ico-gas  Bengt Larsson

Transporta vadītājs, Malmö
Phone: +46 720 506489

bengt.larsson@simeon.se

Anna-Lena Bryn

transporta vadītājs
+46/842518875

anna-lena.bryn@simeon.se

Veidlapa kontaktiem

NB! The information filled in the form is kept for six months, after which it is removed.
Viesti lähetettiin onnistuneesti. Kiitos yhteydenotostanne!