Back to top
et
enetfiltlvsv

Simeon on vedelike ja veeldatud gaaside vedamisele spetsialiseerunud ettevõte.

Vedelkütuste transport

Kemikaalide transport

Gaaside transport

3.12.2017 | LEEDU JA EESTI UUED JUHID Loe edasi 29.9.2017 | SIMEON EXPANDS AGAIN ON THE SWEDISH MARKET Loe edasi 19.8.2016 | SIMEON OY HAS PURCHASED ARNE OLSSONS AB´S PETROLEUM TRANSPORTATION BUSINESS IN SWEDEN Loe edasi

malli-300

Simeon on vedelike ja veeldatud gaaside vedamisele spetsialiseerunud ettevõte. Meie koduturuks on Soome ,Rootsi ja Baltiriigid, kuid tegutseme kõigis Läänemereäärsetes riikides.

Käesoleva aasta käibeprognoos on 55 miljonit eurot. Enamus sellest saavutatakse koostöös pikaajaliste partnerite, omal alal juhtivate ettevõtetega. Oleme uhked, et saame tegutseda koostöös selliste firmadega nagu Aga, OKQ8, Teboil, Neste Oil, Lukoil, Kemira, Boliden, Altia, Forcit ja Orlen.

Partnerlus on sobiv sõna iseloomustamaks ühist tegutsemist ka kõikide teiste klientidega. Kliendi toodete ja protsesside tundmine on oluline vahend eesmärkide saavutamiseks mõlemale osapoolele. Nii meie autojuhid, kui ka kauaaegsed alltöövõtjad on see resurss, mille abil saavutatakse eesmärgid. Need eesmärgid on turvalisus, kõrgetasemeline klienditeenindus, tarnekindlus ja keskonnasäästlikus.

Tutvu meie tegevusega ja võta vajadusel ühendust.

Kliendikesksus

Kogu Simeoni tegevus on suunatud parima, kliendi vajadustele vastava, lahenduse leidmiseks. Usaldusväärsus on kliendisuhte tähtsaim tingimus.

Turvalisus

Simeon seab ohutuse oma tegevuses esikohale . Simeoni ohutusnõuete tase vastab kliendi poolt kehtestatud ohutusstandardile.

Keskkonnasõbralikkus

Simeon teeb kõik, et meie töö avaldaks minimaalset negatiivset mõju meid ümbritsevale keskkonnale . Ka oma partnereid valides pöörame tähelepanu sellele, et nad töötaksid keskkonda säästval moel.

Majanduslik tasuvus

Teenuseid osutades arvestame nende tasuvuse ja riskidega. Pakume teenust professionaalsel ja efektiivsel moel, tagades sellega ettevõtte arengu ning majandusliku tasuvuse.

Vastutus

Vastutus algab sellest, et kokkulepitud asjad viiakse ellu.

Vastutus tähendab ka iga Simeoni töötaja kohustust sekkuda ebakõlade korral, toetada kolleege ja aidata kõigil tegutseda vastavalt meie juhistele ja väärtustele. Vastutus tähendab, et probleeme ei peideta ega lükata edasi, vaid neist räägitakse avatult ja lahendatakse kohe.

TERVIS (H)

Ohtlike kaupade vedaja kohtab iga päev tuhandeid teisi liiklejaid. Sõidukijuhi tervis ja selle säilitamine on eelkõige isiklik küsimus, kuid Simeon tööandjana soovib oma töötajaid tervisega seotud küsimustes aidata.

Meie tervisepoliitika eesmärgid on järgmised:

♦ iga Simeoni vedude teostaja sobib oma tervisliku seisundi poolest nimetatud töid tegema;

♦ iga Simeoni töötaja mõistab oma isiklikku vastutust hoolitseda oma tervise eest hea elustiili, kehalise aktiivsuse ja söömisharjumuste kaudu ning seab eesmärgiks jääda tervena pensionile;

♦ õigeaegse abi pakkumisega toetame kolleegide suutlikkust;

♦ igaüks mõistab mõnuainetevastase programmi sisu ja järgib seda;

♦ kasutame seadusjärgseid tervishoiuteenuseid ja jälgime nende rakendamist;

♦ määratleme uuringute abil oma töökeskkonnas olevad riskid ja ohud ning oleme nendeks valmis nii üksikute tööõnnetuste ja haiguste kui ka kutsehaiguste osas.

Kohustuslikud tervishoiuteenused erinevad riigiti märkimisväärselt. Toimivad tervishoiuteenused moodustavad olulise osa tööga rahulolust ja seetõttu püüame kõikides Simeoni riikides mõjutada nende asjakohast toimimist.

OHUTUS (S)

Ohtlike kaupade vedamisel on paljudes tööetappides tegemist turvariskidega, mille tuvastamine ja hindamine on osa iga Simeoni töötaja kutseoskustest. 4tools-tööriistade kaudu analüüsime oma töökeskkonna parandamist ning oma personali kui ka meie partnerite ohutust.

Meie ohutuspoliitika eesmärgid on järgmised:

♦ meie ohutuskultuur põhineb kõigi isiklikul ohutuskäitumisel (BBS);

♦ iga Simeoni töötaja läheb töölt koju tervena (eesmärk 0 vahejuhtumit);

♦ käitume liikluses vastutustundlikult;

♦ teame igal hetkel, kus meie sõidukipark liigub;

♦ iga Simeoni töötaja, sealhulgas alltöövõtja, tegutseb iga juhtumi põhiste ohutusnõuete alusel, olenemata sellest, kas normid on kehtestanud kliendid, sidusrühmad või Simeon ise;

♦ iga Simeoni töötaja, sealhulgas alltöövõtja, mõistab, millal keelduda ülesande täitmisest, mis ei ole ohutu;

♦ meie äritegevusega põhiliselt seotud materjalid on kaitstud ja iga Simeoni töötaja on teadlik oma tegevuse ohutuse olulisusest.

Kutseoskused põhinevad pädevusel ehk oma ohutuskäitumist tugevdame pideva koolitusega; nüüdisaegne maailm on toonud kaasa uued vajadused ka ohutuskavaga seotud avalikkusküsimuste tasandi täpsustamise osas. Lisaks seadusjärgsetele kutsekvalifikatsiooni- ja ADR-kursustele teeme koolituskoostööd ka oma klientidega.

Nüüdisaegne sõidukipark ja kvaliteetsed tööriistad ning seadmed tagavad ohutu töökeskkonna; ei maksa unustada, et ohutusmeetmed on üsna lihtsad ja selged, näiteks turvavöö kasutamine liikuvas sõidukis.

Kasutame sõidukipargi reaalajas GPS-jälgimist ja lisaks jälgime oma juhtide sõiduharjumusi, näiteks võimalikke äkkpidurdusi ja kiiruseületusi. Tagame oma sõidukijuhtide suutlikkuse hea töögraafiku abil ning sõidu- ja puhkeajaeeskirjade järgimisega.

KVALITEET (Q)

Ettevõttes Simeon tegeletakse igapäevaselt tuhandete tellimustega. Nende täitmine alates tellimuse vastuvõtmisest kuni õigeaegse ja turvalise kättetoimetamiseni ning tellimustega järeltegelemine kuni arveldamiseni eeldab kvaliteetset meeskonnatööd.

Meie kvaliteedipoliitika eesmärgid on järgmised:

♦ klient või toote lõppkasutaja saab oma tooteid kätte tellimuse alusel ning tarnimine annab kliendile tootest ja teenusest positiivse kogemuse;

♦ teeme asjad kohe õigesti;

♦ kvaliteet tekib osana protsessist, kus igaüks on ka kvaliteedi jälgija, ja me saame kiiresti reageerides pidevalt oma tegevust parandada;

♦ loome lepingulisi suhteid usaldusväärsete ja tuntud partneritega ning me ei tunnusta korruptsiooni ühelgi kujul;

♦ pakume kulutõhusaid lepingulisi transporditeenuseid kasumlikul viisil;

♦ iga Simeoni töötaja käitub vastavalt määratletud tegevusmudelitele ja juhistele, mõistes, et meeskonnamängus kehtivad ühtsed reeglid kvaliteetsete tulemuste saavutamiseks.

Protsesside kvaliteedi parandamise osana skannime saatelehed otse autodest kontorisse. Tegevusmudel jätkab juba varem alustatud digiteerimisprotsessi, kusjuures palgaarvestus-, ostuarve- ja arveldusmaterjalidega tegeldakse elektrooniliselt, eeldusel et meie kliendid ja tarnijaid suudavad seda teha.

Kvaliteedi tagamiseks kontrollime korrapäraselt oma tegevusmudelite järgimist ja tegeleme oma vastutusalas tekkivate ebakõladega viivitamata.

Kestliku arengu toimimisviisi oluline osa on kvaliteedihäiretega tegelemine, kus juhtumialaseid põhjuseid analüüsitakse ja otsitakse sarnase olukorra vältimiseks meetmeid.

Oma kvaliteedieesmärgi saavutamiseks pakume töösuhete elutsüklit kõigil sissejuhatuse ja väljaõppe etappidel ning seda eeldame ka kõigilt meie koostööpartneritelt, sealhulgas alltöövõtjatelt, tarnijatelt ja ka meie klientidelt. Koostööpartnerid peavad samuti järgima meie järgitavaid eetilisi põhimõtteid, näiteks sunnitöö ja lapstööjõu keelustamine.

KESKKOND (E)

Maanteetranspordi keskkonnamõju pääseb mõjule tegevuste igapäevase nähtavuse tõttu. Simeoni autod veavad ohtlikke vedelikke Põhja-Euroopa maanteedel iga päev teepikkuses, mis on võrdne umbes kahekordse maakera ümbermõõduga. Seetõttu oleme alates 1998. aastast koostanud oma keskkonnapoliitika kindlalt vastavalt ISO 14001 standarditele.

Meie keskkonnapoliitika eesmärgid on järgmised:

♦ piirame oma vastutustundliku tegevusega kliimamuutusi ja keskkonna saastumist;

♦ võimaldame oma otsuste kaudu oma klientidel saavutada oma keskkonnaalased eesmärgid;

♦ täidame sidusrühmade nõudeid (nt õigusaktid);

♦ mõjutame seda, et iga Simeoni töötaja, sealhulgas alltöövõtja, tegutseb ja teeb keskkonnaalaseid otsuseid lähtuvalt keskkonnakaalutlustest;

♦ tegutseme transpordisektoris uuenduslike ja keskkonnasõbralike lahenduste pakkujate esirinnas.

Praktikas rakendame oma keskkonnapoliitikat sh elutsükli mõtteviisi kasutades, kus investeerimiskava põhised autopargihanked võimaldavad vähendada heitekomponente ja süsinikdioksiidiheidet standardsete autopargi hooldusprogrammide abil ja eriti sõidukite kütusekulu osas. On iseenesestmõistetav, et iga Simeoni töötaja saab hakkama oma igapäevakeskkonnas toodetavate jäätmete sortimisega.

x

Vedelkütuste transport

Vedelkütuste vedajad hakkavad silma igapäevases liikluses. Enamus kütuseveokitest liigub ringi kliendi värvides ja logodega ning suurematesse tanklatesse tuleb kütust juurde viia igal päeval. Kütuseäris tegutsevate firmade trend on keskonnasõbralikkus. Meie kliendid arendavad uusi, keskonnasõbralikke tooteid ja autotehased toodavad ökonoomsemaid mootoreid. Keskkonnasõbralikkuse nõuet jälgime ka transpordis kasutatavate sõidukite suhtes.

Samas koormas autokütusega veame ka kütteõli. Kütteõli nõudluse suur muutumine paneb meie võimekuse proovile mitmeid kordi aastas.

x

Kemikaalide transport

Erinevad vedelad kemikaalid on tööstusele põhilised toorained. Mõned tehased võivad kasutada tuhandeid tonne seebikivi, väävel- ja soolhapet. Lisaks keemiatööstuses kasutatavale toorainele veame tsisternautodega kohale ka kõrgkvaliteetseid valmistooteid. Näiteks tooteid , mida kasutatakse vee puhastamiseks . Kemikaalide transport on arendatud erinevate toodete nõuetele vastavaks, efektiivseks ja turvaliseks transpordivõrgustikuks.

Väikesed laod, muutuvad vajadused ja nõuded , absoluutne tarnekindlus seavad transpordifirmale kõrged kvaliteedinõuded. Simeon on spetsialiseerunud kemikaalide transpordis kõrgete nõudmistega ja ohtlikeks aineteks klassifitseeritud toodete transportijaks. Eesmärgiks on olla meie tegutsemisalal turuliidri rollis.

x

Gaaside transport

Gaasideks nimetame tooteid, mis on gaasilised välisõhutemperatuuril ja -rõhul. Oma nimele vaatamata on need tooted transportimisel siiski vedelas olekus. Arenenud ühiskonnas on gaaside kasutus eriti mitmekesine. Näiteks toiduainete tööstus ja meditsiin on olulised gaaside kasutajad.

Gaase on väga erinevate omadustega . Osaga nendest võib põletamisel toota energiat ja soojust, aga näiteks karastusjookide valmistamisel kasutatavat süsihappegaasi võib kasutada tulekahju kustutamiseks. Osa gaasidest tõusevad rõhu alt vabanedes kõrgele atmosfääri, osa aga jääb suure erikaalu tõttu maapinnale. Gaaside erinevate omaduste tõttu tuleb kasutada ka erilisi transpordivahendeid ja autojuhtidele on vajalik anda tootekohane koolitus. Toodete ja transpordivahendite tundmine muudab gaaside transpordi turvaliseks. Simeon on gaasitranspordi asjatundja.

Teenused

Vedelkütuste transport

Vedelkütuste vedajad hakkavad silma igapäevases liikluses. Enamus kütuseveokitest liigub ringi kliendi värvides ja logodega ning suurematesse tanklatesse tuleb kütust juurde viia igal päeval. Kütuseäris tegutsevate firmade trend on keskonnasõbralikkus.

Loe edasi

Kemikaalide transport

Erinevad vedelad kemikaalid on tööstusele põhilised toorained. Mõned tehased võivad kasutada tuhandeid tonne seebikivi, väävel- ja soolhapet. Lisaks keemiatööstuses kasutatavale toorainele veame tsisternautodega kohale ka kõrgkvaliteetseid valmistooteid.

Loe edasi

Gaaside transport

Gaasideks nimetame tooteid, mis on gaasilised välisõhutemperatuuril ja -rõhul. Oma nimele vaatamata on need tooted transportimisel siiski vedelas olekus. Arenenud ühiskonnas on gaaside kasutus eriti mitmekesine. Näiteks toiduainete tööstus ja meditsiin on olulised gaaside kasutajad.

Loe edasi

Töö Simeonis

Kiitosimeon – kontsernis töötab täna üle 400 tipp-spetsialisti Soomes, Rootsis, Eestis, Lätis ja Leedus. Peaaegu 400 meist on raskeveokite juhid.

Kontsernis pöörame suurt tähelepanu töötajate koolitamisele ja rahulolule. Meie veokid on kaasaegsed ja uuendame neid pidevalt. Vedude teostamist parima tehnikaga peame oma auasjaks.

Kui soovid tulla tööle Simeoni, siis, palun, täida allolev tööotsija ankeet. Oma ala parimad spetsialistid leiavad meil huvitava ja väljakutseid nõudva töö.

Kui oled huvitatud alltöövõtust, võta ühendust Juha Lehtiseen (juha.lehtinen(@)simeon.fi tai GSM + 358 400 459 123)

Personaliankeet

* -tärniga märgitud väljad peavad olema täidetudAjateenistus on läbitud

JahEi


ADR tunnistus

TükikaupTsisternEi ole


Karistusregister

JahEi
(Registriväljavõte tuua katseaja jooksul)


Töökogemus
Koolitus ja kursusedYour message was sent successfully. Thank you for your interest!

Kontaktandmed

Rajamäki

Yrityspuistontie 2
05200 RAJAMÄKI
FINLAND
Puh. +358 40 351 2500
Fax +358 2060 51219
kiitosimeon@simeon.fi

Arveldusaadress

Inspecta_ISO9001_ISO14001

Ilkka Hietala

Tegevdirektor, Rajamäki
Gsm +358 50 5353 700

ilkka.hietala@simeon.fi

Juha Lehtinen

Juhatuse esimee, Rajamäki
Gsm +358 400 459 123
juha.lehtinen@simeon.fi

Ilkka Säkö

Finantsjuht, Rajamäki
Gsm +358 40 734 3751
ilkka.sako@simeon.fi

Guido Leppik

Regioonijuht, Tallinna
Gsm +358 400 812 132 tai +372 534 258 51
Fax +372 6 006 618
guido.leppik@simeon.ee

Marjo Jaspa

Arendusjuht, Rajamäki
Gsm +358 40 759 2442

marjo.jaspa@simeon.fi

Mika Kuru

Business Unit direktor, Rajamäki
Gsm +358 40 8469483

mika.kuru@simeon.fi

Kai Mäkinen

Business Unit direktor, Rajamäki
Gsm +358 40 6757492

Kai.makinen@simeon.fi

Nina Hasu

Group controller, Rajamäki
Gsm +358 40 5262 055

nina.hasu@simeon.fi

Olli Haapanen

Ohutus- ja tehnikajuht, Rajamäki
Gsm +358 40 5448754

olli.haapanen@simeon.fi

ico-gas  ico-balloon Mervi Heikkilä

Logistik, Rajamäki
Gsm +358 40 351 2515

mervi.heikkila@simeon.fi

ico-gas  Matti Auvinen

Logistik, Lappeenranta
Gsm +358 400 65 8750

matti.auvinen@simeon.fi

ico-gas  Mikko Ylisuvanto

Logistik, Kemi
Gsm +358 405 401278

mikko.ylisuvanto@simeon.fi

ico-gas Vesa Lehtikuusi

Logistik, Rajamäki
Gsm +358 40 351 2530

vesa.lehtikuusi@simeon.fi

Vedelkütuste transport

ico-gas Esa Varpio

Logistik, Rajamäki
Neste, Teboil
Gsm. +358 40 351 2529
esa.varpio@simeon.fi

ico-gasToni Salminen

Logistik Rajamäki
Teboil
Gsm +358 40 3512 557
toni.salminen@simeon.fi

ico-gasJani Ojanen

Logistik, Rajamäki
Teboil
Gsm +358 40 3512 559
jani.ojanen@simeon.fi

ico-gasDeniss Klaas

Logistik, Rajamäki
Neste,
Gsm. +358 40 351 2524
deniss.klaas@simeon.fi

Kemikaalide transport

ico-gasTimo Kallio

Logistik, Rajamäki
Gsm +358 40 566 3533

timo.kallio@simeon.fi

ico-chemical Svetlana Inkinen

Logistik, Lappeenranta
Venäjän liikenne
Gsm +358 44 077 1314

svetlana.inkinen@simeon.fi

ico-chemicalJussi Hytönen

Logistik, Kemi
Gsm +358 500 444 999
jussi.hytonen@simeon.fi

ico-chemical Kalle Posti

Logistik, Lappeenranta
Gsm. +358 44 324 2559

kalle.posti@simeon.fi

ico-chemical Jussi Kaurala

Logistik, Lappeenrantaa
Gsm. +358 40 351 2536

jussi.kaurala@simeon.fi

Gaaside transport

ico-balloonTuomas Pesonen

Logistik, Rajamäki
kosan Gas
Gsm. +358 40 351 2532
tuomas.pesonen@simeon.fi

ico-balloon Jyri Jokinen

Logistik,  Rajamäki
Gsm. +358 40 351 2531
jyri.jokinen@simeon.fi

Jenni Takala

Peaarvepidaja, Rajamäki
Gsm +358 40 3512 523
jenni.takala@simeon.fi

Lauri Honkaharju

IT-spetsialist, Rajamäki
Gsm +358 40 8328187

lauri.honkaharju@simeon.fi

Juha Tiilikainen

Transport tehnoloogia, Rajamäki
Gsm +358 400 – 918 392
juha.tiilikainen@simeon.fi

Kati Valtanen

Klienditeenindus, arved, palgaarvestus Rajamäki
Gsm +358 40 351 2551
kati.valtanen@simeon.fi

Marika Kapulainen

Klienditeenindus, Rajamäki
Gsm +358 40 351 2552
marika.kapulainen@simeon.fi

Tarja Kylmälä

Klienditeenindus, arved, Rajamäki
Gsm +358 40 351 2554
tarja.kylmala@simeon.fi

Minna Gustafsson

Klienditeenindus, arved, Rajamäki
Gsm +358 40 351 2553
minna.gustafsson@simeon.fi

Liina Mótus

Arved, Rajamäki
Gsm +358 40 351 2512
liina.motus@simeon.fi

Kontaktandmed

Simeon Transport OÜ

Paneeli 2
11415 TALLINN
ESTONIA
T. +372 6 076 822
F. +372 6 006 618

iso_cert AAlogo-sqas

Kontaktandmed

Guido Leppik

Balti regioonijuht, Tallinna
Gsm +358 400 812 132 tai +372 534 258 51
Fax +372 6 006 618
guido.leppik@simeon.ee

Hendrik Peiel

Maajuht, Tallinna
GSM: +372 526 4101
hendrik.peiel@simeon.ee

Jaanus Rooba

Logistik, Tallinna
GSM: +372 5332 8419
jaanus.rooba@simeon.ee

Sirje Ekmann

Pearaamatupidaja
GSM: +372 607 6822
sirje.ekmann@simeon.ee

Marianne Kiholane

Arved, Tallinna
GSM: +372 607 6822
marianne@simeon.ee

Kontaktandmed

SIMEON SIA

Laivinieku Street 5
LV-1015 Riga LATVIA
T. +371 673 53 783
F. +371 673 53 763

Kontaktandmed

Pavils Reinikovs

Maajuht, Riika
TEL. +371 673 53 783
GSM. +371 292 96 649
Fax. +371 673 53 763
pavils.reinikovs@simeon.lv

Maksims Scadko

Logistik, Riika
TEL. +371 673 53 783
GSM. +371 264 53 790
Fax +371 673 53 763
maksims.scadko@simeon.lv

Janis Keterlins

Logistik, Riika
GSM: +371 26569024
FAX: +371 67353763
Janis.Keterlins@simeon.lv

Janis Svilis

Logistik, Riika
GSM: +371 28378507
FAX: +371 67353763
Janis.svilis@simeon.lv

Kontaktandmed

UAB SIMEON

Naugarduko 102-802, Vilnius
Lithuania

T. +370 5 2334533
F.+370 5 2334532

Kontaktandmed

Edita Kupreviciene

Arved, Vilna
Direct +370 5 2334533
Fax. +370 5 2334532
Mob. +370 68743590
edita@simeon.lt

Ramunas Labutis

Logistik, Vilna
TEL +370 5 2334533
GSM. +370686-96181
FAX +370 5 2334532
ramunas.labutis@simeon.lt

Edita Šatkauskiené

Logistik, Vilna
TEL +370 5 2334533
GSM. +37062020730
Edita Šatkauskiené@simeon.lt

Gita Pavloviene

Logistik, Vilna
TEL +370 61117722
GSM. +37061117722
gita.pavloviene@simeon.lt

Kontaktandmed

Simeon Logistics Ab

Rävgrytbacken 12 (Loudden)
115 27 Stockholm

 

Inspecta_ISO9001_ISO14001logo-sqas

Kontaktandmed

Andreas Andersson

Regioonijuht
Phone +46 722 490 001
andreas.andersson@simeon.se

Saada meile kiri
Your message was sent successfully. Thank you for your interest!