Back to top
et
svlvltfieten

Simeon on vedelike ja veeldatud gaaside vedamisele spetsialiseerunud ettevõte

Vedelkütuste transport

Kemikaalide transport

Gaaside transport

17.3.2020 | Corona info letter 3-2020 Loe edasi 27.2.2020 | Simeon Coronavirusguidance Loe edasi 18.10.2019 | Preem and Simeon have signed a transport contract Loe edasi

Simeon on vedelike ja veeldatud gaaside vedamisele spetsialiseerunud ettevõte. Meie koduturuks on Soome, Rootsi ja Baltiriigid, kuid tegutseme kõigis Läänemereäärsetes riikides.

Käesoleva aasta käibeprognoos on 55 miljonit eurot. Enamus sellest saavutatakse koostöös pikaajaliste partnerite, omal alal juhtivate ettevõtetega. Oleme uhked, et saame tegutseda koostöös selliste firmadega nagu Aga, OKQ8, Teboil, Neste Oil, Lukoil, Kemira, Boliden, Altia, Forcit ja Orlen.

Partnerlus on sobiv sõna iseloomustamaks ühist tegutsemist ka kõikide teiste klientidega. Kliendi toodete ja protsesside tundmine on oluline vahend eesmärkide saavutamiseks mõlemale osapoolele. Nii meie autojuhid, kui ka kauaaegsed alltöövõtjad on see resurss, mille abil saavutatakse eesmärgid. Need eesmärgid on turvalisus, kõrgetasemeline klienditeenindus, tarnekindlus ja keskonnasäästlikus.

Tutvu meie tegevusega ja võta vajadusel ühendust.

Arto Juosila

Juhatuse esimees

Juha Lehtinen

Juhatuse esimehe asetäitja, Rajamäki
Gsm +358 400 459 123
juha.lehtinen@simeon.fi

Ilkka Kaarna

Juhatuse liige

Kliendikesksus

Kogu Simeoni tegevus on suunatud parima, kliendi vajadustele vastava, lahenduse leidmiseks. Usaldusväärsus on kliendisuhte tähtsaim tingimus.

Turvalisus

Simeon seab ohutuse oma tegevuses esikohale . Simeoni ohutusnõuete tase vastab kliendi poolt kehtestatud ohutusstandardile.

Keskkonnasõbralikkus

Simeon teeb kõik, et meie töö avaldaks minimaalset negatiivset mõju meid ümbritsevale keskkonnale . Ka oma partnereid valides pöörame tähelepanu sellele, et nad töötaksid keskkonda säästval moel.

Majanduslik tasuvus

Teenuseid osutades arvestame nende tasuvuse ja riskidega. Pakume teenust professionaalsel ja efektiivsel moel, tagades sellega ettevõtte arengu ning majandusliku tasuvuse.

Vastutus

Vastutus algab sellest, et kokkulepitud asjad viiakse ellu.

Vastutus tähendab ka iga Simeoni töötaja kohustust sekkuda ebakõlade korral, toetada kolleege ja aidata kõigil tegutseda vastavalt meie juhistele ja väärtustele. Vastutus tähendab, et probleeme ei peideta ega lükata edasi, vaid neist räägitakse avatult ja lahendatakse kohe.

TERVIS (H)

Ohtlike kaupade vedaja kohtab iga päev tuhandeid teisi liiklejaid. Sõidukijuhi tervis ja selle säilitamine on eelkõige isiklik küsimus, kuid Simeon tööandjana soovib oma töötajaid tervisega seotud küsimustes aidata.

Meie tervisepoliitika eesmärgid on järgmised:

♦ iga Simeoni vedude teostaja sobib oma tervisliku seisundi poolest nimetatud töid tegema;

♦ iga Simeoni töötaja mõistab oma isiklikku vastutust hoolitseda oma tervise eest hea elustiili, kehalise aktiivsuse ja söömisharjumuste kaudu ning seab eesmärgiks jääda tervena pensionile;

♦ õigeaegse abi pakkumisega toetame kolleegide suutlikkust;

♦ igaüks mõistab mõnuainetevastase programmi sisu ja järgib seda;

♦ kasutame seadusjärgseid tervishoiuteenuseid ja jälgime nende rakendamist;

♦ määratleme uuringute abil oma töökeskkonnas olevad riskid ja ohud ning oleme nendeks valmis nii üksikute tööõnnetuste ja haiguste kui ka kutsehaiguste osas.

Kohustuslikud tervishoiuteenused erinevad riigiti märkimisväärselt. Toimivad tervishoiuteenused moodustavad olulise osa tööga rahulolust ja seetõttu püüame kõikides Simeoni riikides mõjutada nende asjakohast toimimist.

OHUTUS (S)

Ohtlike kaupade vedamisel on paljudes tööetappides tegemist turvariskidega, mille tuvastamine ja hindamine on osa iga Simeoni töötaja kutseoskustest. Quentic-tööriistade kaudu analüüsime oma töökeskkonna parandamist ning oma personali kui ka meie partnerite ohutust.

Meie ohutuspoliitika eesmärgid on järgmised:

♦ meie ohutuskultuur põhineb kõigi isiklikul ohutuskäitumisel (BBS);

♦ iga Simeoni töötaja läheb töölt koju tervena (eesmärk 0 vahejuhtumit);

♦ käitume liikluses vastutustundlikult;

♦ teame igal hetkel, kus meie sõidukipark liigub;

♦ iga Simeoni töötaja, sealhulgas alltöövõtja, tegutseb iga juhtumi põhiste ohutusnõuete alusel, olenemata sellest, kas normid on kehtestanud kliendid, sidusrühmad või Simeon ise;

♦ iga Simeoni töötaja, sealhulgas alltöövõtja, mõistab, millal keelduda ülesande täitmisest, mis ei ole ohutu;

♦ meie äritegevusega põhiliselt seotud materjalid on kaitstud ja iga Simeoni töötaja on teadlik oma tegevuse ohutuse olulisusest.

Kutseoskused põhinevad pädevusel ehk oma ohutuskäitumist tugevdame pideva koolitusega; nüüdisaegne maailm on toonud kaasa uued vajadused ka ohutuskavaga seotud avalikkusküsimuste tasandi täpsustamise osas. Lisaks seadusjärgsetele kutsekvalifikatsiooni- ja ADR-kursustele teeme koolituskoostööd ka oma klientidega.

Nüüdisaegne sõidukipark ja kvaliteetsed tööriistad ning seadmed tagavad ohutu töökeskkonna; ei maksa unustada, et ohutusmeetmed on üsna lihtsad ja selged, näiteks turvavöö kasutamine liikuvas sõidukis.

Kasutame sõidukipargi reaalajas GPS-jälgimist ja lisaks jälgime oma juhtide sõiduharjumusi, näiteks võimalikke äkkpidurdusi ja kiiruseületusi. Tagame oma sõidukijuhtide suutlikkuse hea töögraafiku abil ning sõidu- ja puhkeajaeeskirjade järgimisega.

KVALITEET (Q)

Ettevõttes Simeon tegeletakse igapäevaselt tuhandete tellimustega. Nende täitmine alates tellimuse vastuvõtmisest kuni õigeaegse ja turvalise kättetoimetamiseni ning tellimustega järeltegelemine kuni arveldamiseni eeldab kvaliteetset meeskonnatööd.

Meie kvaliteedipoliitika eesmärgid on järgmised:

♦ klient või toote lõppkasutaja saab oma tooteid kätte tellimuse alusel ning tarnimine annab kliendile tootest ja teenusest positiivse kogemuse;

♦ teeme asjad kohe õigesti;

♦ kvaliteet tekib osana protsessist, kus igaüks on ka kvaliteedi jälgija, ja me saame kiiresti reageerides pidevalt oma tegevust parandada;

♦ loome lepingulisi suhteid usaldusväärsete ja tuntud partneritega ning me ei tunnusta korruptsiooni ühelgi kujul;

♦ pakume kulutõhusaid lepingulisi transporditeenuseid kasumlikul viisil;

♦ iga Simeoni töötaja käitub vastavalt määratletud tegevusmudelitele ja juhistele, mõistes, et meeskonnamängus kehtivad ühtsed reeglid kvaliteetsete tulemuste saavutamiseks.

Protsesside kvaliteedi parandamise osana skannime saatelehed otse autodest kontorisse. Tegevusmudel jätkab juba varem alustatud digiteerimisprotsessi, kusjuures palgaarvestus-, ostuarve- ja arveldusmaterjalidega tegeldakse elektrooniliselt, eeldusel et meie kliendid ja tarnijaid suudavad seda teha.

Kvaliteedi tagamiseks kontrollime korrapäraselt oma tegevusmudelite järgimist ja tegeleme oma vastutusalas tekkivate ebakõladega viivitamata.

Kestliku arengu toimimisviisi oluline osa on kvaliteedihäiretega tegelemine, kus juhtumialaseid põhjuseid analüüsitakse ja otsitakse sarnase olukorra vältimiseks meetmeid.

Oma kvaliteedieesmärgi saavutamiseks pakume töösuhete elutsüklit kõigil sissejuhatuse ja väljaõppe etappidel ning seda eeldame ka kõigilt meie koostööpartneritelt, sealhulgas alltöövõtjatelt, tarnijatelt ja ka meie klientidelt. Koostööpartnerid peavad samuti järgima meie järgitavaid eetilisi põhimõtteid, näiteks sunnitöö ja lapstööjõu keelustamine.

KESKKOND (E)

Maanteetranspordi keskkonnamõju pääseb mõjule tegevuste igapäevase nähtavuse tõttu. Simeoni autod veavad ohtlikke vedelikke Põhja-Euroopa maanteedel iga päev teepikkuses, mis on võrdne umbes kahekordse maakera ümbermõõduga. Seetõttu oleme alates 1998. aastast koostanud oma keskkonnapoliitika kindlalt vastavalt ISO 14001 standarditele.

Meie keskkonnapoliitika eesmärgid on järgmised:

♦ piirame oma vastutustundliku tegevusega kliimamuutusi ja keskkonna saastumist;

♦ võimaldame oma otsuste kaudu oma klientidel saavutada oma keskkonnaalased eesmärgid;

♦ täidame sidusrühmade nõudeid (nt õigusaktid);

♦ mõjutame seda, et iga Simeoni töötaja, sealhulgas alltöövõtja, tegutseb ja teeb keskkonnaalaseid otsuseid lähtuvalt keskkonnakaalutlustest;

♦ tegutseme transpordisektoris uuenduslike ja keskkonnasõbralike lahenduste pakkujate esirinnas.

Praktikas rakendame oma keskkonnapoliitikat sh elutsükli mõtteviisi kasutades, kus investeerimiskava põhised autopargihanked võimaldavad vähendada heitekomponente ja süsinikdioksiidiheidet standardsete autopargi hooldusprogrammide abil ja eriti sõidukite kütusekulu osas. On iseenesestmõistetav, et iga Simeoni töötaja saab hakkama oma igapäevakeskkonnas toodetavate jäätmete sortimisega.

x

Vedelkütuste transport

Vedelkütuste vedajad hakkavad silma igapäevases liikluses. Enamus kütuseveokitest liigub ringi kliendi värvides ja logodega ning suurematesse tanklatesse tuleb kütust juurde viia igal päeval. Kütuseäris tegutsevate firmade trend on keskonnasõbralikkus. Meie kliendid arendavad uusi, keskonnasõbralikke tooteid ja autotehased toodavad ökonoomsemaid mootoreid. Keskkonnasõbralikkuse nõuet jälgime ka transpordis kasutatavate sõidukite suhtes.

Samas koormas autokütusega veame ka kütteõli. Kütteõli nõudluse suur muutumine paneb meie võimekuse proovile mitmeid kordi aastas.

x

Kemikaalide transport

Erinevad vedelad kemikaalid on tööstusele põhilised toorained. Mõned tehased võivad kasutada tuhandeid tonne seebikivi, väävel- ja soolhapet. Lisaks keemiatööstuses kasutatavale toorainele veame tsisternautodega kohale ka kõrgkvaliteetseid valmistooteid. Näiteks tooteid , mida kasutatakse vee puhastamiseks . Kemikaalide transport on arendatud erinevate toodete nõuetele vastavaks, efektiivseks ja turvaliseks transpordivõrgustikuks.

Väikesed laod, muutuvad vajadused ja nõuded , absoluutne tarnekindlus seavad transpordifirmale kõrged kvaliteedinõuded. Simeon on spetsialiseerunud kemikaalide transpordis kõrgete nõudmistega ja ohtlikeks aineteks klassifitseeritud toodete transportijaks. Eesmärgiks on olla meie tegutsemisalal turuliidri rollis.

x

Gaaside transport

Gaasideks nimetame tooteid, mis on gaasilised välisõhutemperatuuril ja -rõhul. Oma nimele vaatamata on need tooted transportimisel siiski vedelas olekus. Arenenud ühiskonnas on gaaside kasutus eriti mitmekesine. Näiteks toiduainete tööstus ja meditsiin on olulised gaaside kasutajad.

Gaase on väga erinevate omadustega . Osaga nendest võib põletamisel toota energiat ja soojust, aga näiteks karastusjookide valmistamisel kasutatavat süsihappegaasi võib kasutada tulekahju kustutamiseks. Osa gaasidest tõusevad rõhu alt vabanedes kõrgele atmosfääri, osa aga jääb suure erikaalu tõttu maapinnale. Gaaside erinevate omaduste tõttu tuleb kasutada ka erilisi transpordivahendeid ja autojuhtidele on vajalik anda tootekohane koolitus. Toodete ja transpordivahendite tundmine muudab gaaside transpordi turvaliseks. Simeon on gaasitranspordi asjatundja.

Teenused

Vedelkütuste transport

Vedelkütuste vedajad hakkavad silma igapäevases liikluses. Enamus kütuseveokitest liigub ringi kliendi värvides ja logodega ning suurematesse tanklatesse tuleb kütust juurde viia igal päeval. Kütuseäris tegutsevate firmade trend on keskonnasõbralikkus.

Loe edasi

Kemikaalide transport

Erinevad vedelad kemikaalid on tööstusele põhilised toorained. Mõned tehased võivad kasutada tuhandeid tonne seebikivi, väävel- ja soolhapet. Lisaks keemiatööstuses kasutatavale toorainele veame tsisternautodega kohale ka kõrgkvaliteetseid valmistooteid.

Loe edasi

Gaaside transport

Gaasideks nimetame tooteid, mis on gaasilised välisõhutemperatuuril ja -rõhul. Oma nimele vaatamata on need tooted transportimisel siiski vedelas olekus. Arenenud ühiskonnas on gaaside kasutus eriti mitmekesine. Näiteks toiduainete tööstus ja meditsiin on olulised gaaside kasutajad.

Loe edasi

Töö Simeonis

Kiitosimeon – kontsernis töötab täna üle 400 tipp-spetsialisti Soomes, Rootsis, Eestis, Lätis ja Leedus. Peaaegu 500 meist on raskeveokite juhid.

Kontsernis pöörame suurt tähelepanu töötajate koolitamisele ja rahulolule. Meie veokid on kaasaegsed ja uuendame neid pidevalt. Vedude teostamist parima tehnikaga peame oma auasjaks.

Kui soovid tulla tööle Simeoni, siis, palun, täida allolev tööotsija ankeet. Oma ala parimad spetsialistid leiavad meil huvitava ja väljakutseid nõudva töö.

Kui oled huvitatud alltöövõtust, võta ühendust Hendrik Peiel (hendrik.peiel@simeon.ee tai Gsm +372 526 4101)

Personaliankeet

* -tärniga märgitud väljad peavad olema täidetud

NB! The information filled in the form is kept for six months, after which it is removed. The information is used only in recruitment processes.Ajateenistus on läbitud

JahEi


ADR tunnistus

TükikaupTsisternEi ole


Karistusregister

JahEi
(Registriväljavõte tuua katseaja jooksul)


Töökogemus
Koolitus ja kursusedYour message was sent successfully. Thank you for your interest!

Kontaktandmed

Rajamäki

Yrityspuistontie 2
05200 Rajamäki
FINLAND

Tel +358 40 351 2500
Fax +358 2060 51219
kiitosimeon@simeon.fi
Arveldusaadress

logo-sqas

Lappeenranta Terminaalinkatu 9
53420 LAPPEENRANTA

Lahti Linnaistentie 2, 15150 LAHTI

Kemi Korjaamontie 3, 94200 KEMI

Rovaniemi Teollisuustie 9
96320 ROVANIEMI

Sastamala Tallitie4, 32730 SASTAMALA

Hamina Puuropytyntie 21, 49410 HAMINA

Paimio Lenkkitie 5, 21530 PAIMIO

Pontus Stenberg

Tegevdirektor, Rajamäki
Gsm +358 500 605 866
pontus.stenberg@simeon.fi

Juha Lehtinen

Asetäitja juhatuse esimee, Rajamäki
Gsm +358 400 459 123
juha.lehtinen@simeon.fi

Olli Haapanen

Fleet Manager, Rajamäki
Gsm +358 40 544 8754
olli.haapanen@simeon.fi

Kimmo Valtonen

Finantsjuht, Rajamäki
Gsm +358 400 298 955
kimmo.valtonen@simeon.fi

Mervi Heikkilä

Personalijuht, Rajamäki
Gsm +358 40 351 2515
mervi.heikkila@simeon.fi

ico-gas Jani Ojanen

Transpordijuht, Rajamäki
Kütused
Gsm +358 40 3512 559
jani.ojanen@simeon.fi

ico-gas Jussi Hytonen

Transpordijuht, Kemi
Kütused
Gsm +358 500 444 999
jussi.hytonen@simeon.fi

ico-balloon Janne Lönnqvist

Transpordijuht, Rajamäki
Gaas
Gsm +358 50 551 3713
janne.lonnqvist@simeon.fi

ico-gasTimo Kallio

Transpordijuht, Lahti
Kütused
Gsm +358 40 566 3533
timo.kallio@simeon.fi

Vedelkütuste transport

ico-gasDeniss Klaas

Transport juhendaja, Rajamäki
Neste,
Gsm. +358 40 351 2524
deniss.klaas@simeon.fi

ico-gasToni Salminen

Transport juhendaja, Rajamäki
Teboil
Gsm +358 40 3512 557
toni.salminen@simeon.fi

ico-gas Arttu Bärholm

Transport juhendaja, Rajamäki
Teboil
Gsm +358 40 3512 560
arttu.barholm@simeon.fi

ico-gas Mia Tuppurainen

Transport juhendaja, Rajamäki
Teboil
Gsm +358 40 3512 540
mia.tuppurainen@simeon.fi

ico-gas Raimo Tinkanen

Transport juhendaja, Hamina
Teboil
Gsm +358 50 340 8618
raimo.tinkanen@simeon.fi

ico-gas Marko Ferm

Transport juhendaja, Rajamäki
Neot
Gsm +358 403512527
marko.ferm@simeon.fi

ico-gas Kalle Rauhala

Transport juhendaja, Rajamäki
Neot
Gsm +358 40 351 2561
kalle.rauhala@simeon.fi

ico-gas Jani Pikkupirtti

Transport juhendaja, Rajamäki
Teboil SEO Neot Lämpöpuisto
Gsm +358 400 169 042
jani.pikkupirtti@simeon.fi

ico-gas Mika Korhonen

Transport juhendaja, Rajamäki
Teboil SEO Neot Lämpöpuisto
Gsm +358 40 169 5450
mika.korhonen@simeon.fi

ico-gas Ilpo Aksela

Transport juhendaja, Paimio
Teboil SEO
Gsm +358 50 385 9016
ilpo.aksela@simeon.fi

ico-gas Antti Nurmio

Transport juhendaja, Paimio
Teboil SEO
Gsm +358 45 129 2946
antti.nurmio@simeon.fi

Kemikaalide transport

ico-chemicalSanteri Saavalainen

Transport juhendaja, Lahti
Gsm +358 40 3512 535
santeri.saavalainen@simeon.fi

ico-gas Petri Ojala

Transport juhendaja, Lahti
Gsm +358 40 3512 534
jarkko.matikainen@simeon.fi

ico-chemicalHanna Pulkkinen

Rasedus- ja sünnituspuhkus

Transport juhendaja, Kemi
Gsm +358 40 3512 538
hanna.pulkkinen@simeon.fi

ico-chemicalMika Alalahti

Transport juhendaja, Kemi
Gsm +358 40 3512 566
mika.alalahti@simeon.fi

ico-chemical Svetlana Inkinen

Transport juhendaja, Lappeenranta
Venäjän liikenne
Gsm +358 44 077 1314
svetlana.inkinen@simeon.fi

ico-chemical Kalle Posti

Transport juhendaja, Lappeenranta
Gsm +358 44 3242 559
kalle.posti@simeon.fi

ico-gas Tiina Kiesi

Transport juhendaja, Lappeenranta
Gsm +358 40 3512 539
tiina.kiesi@simeon.fi

ico-gas Jarkko Matikainen

Transport juhendaja, Sastamala
Gsm +358 40 3512 512
jarkko.matikainen@simeon.fi

Gaaside transport

ico-balloonTuomas Pesonen

Transport juhendaja, Rajamäki
kosan Gas
Gsm. +358 40 351 2532
tuomas.pesonen@simeon.fi

ico-balloon Walter Danielson

Transport juhendaja,  Rajamäki
Gsm. +358 40 3512 536
walter.danielson@simeon.fi

ico-gas  Matti Auvinen

Kontohaldur, Lappeenranta
Kemikaalid
Gsm +358 400 65 8750
matti.auvinen@simeon.fi

Åke Lindfelt

Projektijuht, Rajamäki
Gsm +358 408213488
ake.lindfelt@simeon.fi

Jenni Takala

Finantjuht, Rajamäki
Gsm +358 41 501 8733
jenni.takala@simeon.fi

Lauri Honkaharju

IT-spetsialist, Rajamäki
Gsm +358 40 8328187

lauri.honkaharju@simeon.fi

Maksims Scadko

Operational Specialist, Rajamäki
Gsm +358 40 661 2817
maksims.scadko@simeon.fi

Juha Tiilikainen

Transport tehnoloogia, Rajamäki
Gsm +358 400 – 918 392
juha.tiilikainen@simeon.fi

Kati Valtanen

Arved, palgaarvestus Rajamäki
Gsm +358 40 351 2551
kati.valtanen@simeon.fi

Marika Kapulainen

Klienditeenindus, Rajamäki
Gsm +358 40 351 2552
marika.kapulainen@simeon.fi

Tarja Kylmälä

Klienditeenindus, arved, Rajamäki
Gsm +358 40 351 2554
tarja.kylmala@simeon.fi

Minna Suomela

Tasumata arved, palgaarvestus Rajamäki
Gsm +358 40 351 2553
minna.suomela@simeon.fi

Liina Mótus

Arved, Rajamäki
Gsm +358 40 351 2512
liina.motus@simeon.fi

Anneli Sokka

Arved, Rajamäki
Gsm +358 40 351 2555
anneli.sokka@simeon.fi

Kaisa Heikkilä

Tasumata arved, palgaarvestus Rajamäki
Gsm +358
kaisa.heikkila@simeon.fi

Mika Valtanen

Arved, Rajamäki
Gsm +358 40 351 2555
mika.valtanen@simeon.fi

Kontaktandmed

Simeon Transport OÜ

Paneeli 2
11415 Tallinn
ESTONIA

T. +372 6 076 822
F. +372 6 006 618

 

logo-sqasAA  

Kontaktandmed

Hendrik Peiel

Maajuht, Tallinna
Gsm +372 526 4101
hendrik.peiel@simeon.ee

Jaanus Rooba

Logistik, Tallinna
GSM: +372 5332 8419
jaanus.rooba@simeon.ee

Sirje Ekmann

Pearaamatupidaja
Gsm +372 607 6822
sirje.ekmann@simeon.ee

Kontaktandmed

SIMEON SIA

Biekensalas 26
LV-1004 Riga LATVIA
LATVIA

T. +371 673 53 783
F. +371 673 53 763

Kontaktandmed

Pavils Reinikovs

Maajuht, Riika
Tel   +371 673 53 783
Gsm +371 292 96 649
Fax   +371 673 53 763
pavils.reinikovs@simeon.lv

Arvids Vimba

Logistik, Riika
Gsm +371 202 199 31
arvids.vimba@simeon.lv

Kontaktandmed

UAB SIMEON

Naugarduko 102-802
LT-03202 Vilnius
LITHUANIA

T. +370 5 2334533
F.+370 5 2334532

Kontaktandmed

Ramunas Labutis

Maajuht, Vilna
TEL  +370 5 233 4533
Gsm +370 686 96181
FAX +370 5 233 4532
ramunas.labutis@simeon.lt

Edita Kupreviciene

Arved, Vilna
Tel   +370 5 2334533
Fax  +370 5233 4532
Gsm +370 68743590
edita@simeon.lt

Edita Šatkauskiené

Logistik, Vilna
Tel   +370 5 2334533
Gsm +37062020730
edita.satkauskiene@simeon.lt

Kontaktandmed

Petroleum Logistic I Mittskandinavien Ab

Skönviksvägen 2
131 49 Nacka

Arveldusaadress PLM

 

Kontaktandmed

Andreas Andersson

Maajuht, Stockholm
Phone +46 722 490 001
andreas.andersson@simeon.se

Peter Thureson

Area Manager, Göteborg
Gsm +46 761 299 889
peter.thureson@simeon.se

Jens Hofgren

Area Manager, Stockholm
Gsm +46 722 490 002
jens.hofgren@simeon.se

Ludvig Källqvist

Deputy Area Manager, Göteborg
Gsm +46 709 822 234
ludvig.kallqvist@simeon.se

 ico-gas  Tony Ouvinen

Koolitus, Stockholm
Phone: +46 722 490 004
tony.ouvinen@simeon.se

Anna-Lena Bryn

Kontohaldur, Stockholm
Phone: +46 842 51 8875
anna-lena.bryn@simeon.se

Per Eriksson

Planeerimine juhendaja, Stockholm
Phone: +46 702 094 941
per.eriksson@simeon.se

ico-gas  Christian Broberg

Transport juhendaja OKQ8, Stockholm
Phone: +46 722 490 003
christian.broberg@simeon.se

ico-gas  Mikael Östlund

Transport juhendaja OKQ8, Stockholm
Phone: +46 73 086 5364
mikael.ostlund@simeon.se

Petri Kiviniemi

Transport juhendaja Preem, Stockholm
Gsm +46 705 627 890
petri.kiviniemi@simeon.se

Jerker Liss

Transport juhendaja Preem, Stockholm
Gsm +46 722 337 023
jerker.liss@simeon.se

Thomas Schonbeck

Transport juhendaja Preem, Stockholm
Gsm +46 702 853 058
thomas.schonbeck@simeon.se

ico-gas  Fredrik Lundbäck

Transport juhendaja, Stockholm
Phone: +46 705 105 851
fredrik.lundback@simeon.se

Saada meile kiri

NB! The information filled in the form is kept for six months, after which it is removed.
Your message was sent successfully. Thank you for your interest!