Sivuston alkuun
fi
svlvltfieten

Simeon on nestemäisten tuotteiden kuljettamiseen keskittynyt yhtiö

Polttonestekuljetukset

Kemikaalikuljetukset

Kaasukuljetukset

Hämeen Laatusäiliöt Oy

15.10.2020 | Avoin työpaikka Lue lisää 30.9.2020 | Kiitosimeon Oy ostaa Truck-Oil Oy:n koko osakekannan Lue lisää | Kiitosimeon to purchase Truck-Oil Lue lisää

Simeon on nestemäisten tuotteiden kuljettamiseen keskittynyt yhtiö. Kotimarkkina-alueemme on Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa, mutta operoimme kaikissa Itämeren rantavaltioissa.

Budjetoitu liikevaihtomme on 60 miljoona euroa. Valtaosa tästä syntyy pitkäaikaisten kumppaniemme ja alansa johtavien toimijoiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Olemme ylpeitä saadessamme toimia sellaisten yritysten kanssa kuin Aga, OKQ8, Teboil, Neste,  Kemira, Boliden, Altia, Prefere Resins ja Orlen.

Kumppanuus on tapamme toimia kaikkien muidenkin asiakkaiden kanssa. Asiakkaan tuotteiden ja prosessien tuntemus ovat tärkeitä keinoja molempien osapuolten tavoitteiden saavuttamiseksi. Omat kuljettajamme, jotka vastaavat pääosasta palveluistamme, ja pitkäaikaiset kumppanuudet myös alihankinnassa, ovat se voimavara, jolla tavoitteet muutetaan teoiksi. Teoiksi kuten asiakaspalvelu, turvallisuus, luotettavuus ja vähäinen ympäristökuormitus.

Tutustu sivujemme kautta toimintaamme ja ota yhteyttä tarvittaessa.

Arto Juosila

Hallituksen puheenjohtaja

Juha Lehtinen

Hallituksen varapuheenjohtaja, Rajamäki
Gsm +358 400 459 123
juha.lehtinen@simeon.fi

Ilkka Kaarna

Hallituksen jäsen

Asiakaskeskeisyys

Kaikki toiminta perustuu asiakkaan tarpeeseen. Simeonin tehtävä on tyydyttää asiakkaan tarve ja tuoda asiakkaalle uusia ehdotuksia toiminnan ja yhteistyön kehittämiseksi. Luotettavuus on asiakassuhteen tärkein ominaisuus.

Turvallisuus

Simeon huomioi kaikessa toiminnassaan yleisen turvallisuuden asettamat vaatimukset. Asiakkaan edellyttäessä oman turvallisuusnorminsa noudattamista se on myös Simeonin turvallisuusnormi.

Ympäristöystävällisyys

Simeonin tuottamat palvelut toteutetaan tilanne ja mahdollisuudet huomioiden mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Ympäristövaikutukset ovat vaikuttimena valittaessa yhteistyökumppaneita ja toiminnan vaatimia raaka-aineita ja materiaaleja.

Taloudellinen tuloksellisuus

Kaikki toiminta ja palvelut toteutetaan tietoisina niiden taloudellisesta kannattavuudesta ja toimintaan liittyvistä riskeistä. Yrityksen johdon tehtävä on ohjata yrityksen kehitystä ja kasvua siten että yrityksen pitkän aikavälin kannattavuus kehittyy positiivisesti.

Vastuullisuus

Vastuullisuus alkaa siitä, että sovitut asiat toteutetaan.

Vastuullisuus tarkoittaa myös jokaisen Simeonilaisen velvollisuutta puuttua epäkohtiin, tukea työkaveria ja auttaa kaikkia toimimaan ohjeidemme ja arvojemme mukaan. Vastuullisuus tarkoittaa, ettei ongelmia piiloteta tai lykätä, vaan niistä puhutaan avoimesti ja ne ratkaistaan viipymättä.

TERVEYS

MITTARI 2020: Työtapaturmien määrä
-> tavoite 0 tapaturmaa

 

Vaarallisten aineiden kuljettaja kohtaa liikenteessä päivittäin tuhansia muita tienkäyttäjiä. Kuljettajan terveydentila ja siitä huolehtiminen on ensisijaisesti henkilökohtainen asia, mutta Simeon työnantajana haluaa osaltaan tukea henkilökuntaansa terveyteen liittyvissä asioissa.

Terveyspolitiikkamme tavoitteena on, että

♦  jokainen Simeonin kuljetuksia hoitava on todettu sopivaksi terveydentilansa osalta toimimaan kuljettajan tehtävissä

♦  jokainen simeonilainen ymmärtää henkilökohtaisen vastuunsa huolehtia terveydestään hyvien elintapojen, liikunnan ja ruokailutottumusten avulla, ja asettaa tavoitteekseen jäädä terveenä eläkkeelle

♦  varhaisen tuen mallilla tuemme työkavereiden jaksamista

♦  jokainen ymmärtää päihdeohjelman sisällön ja noudattaa sitä

♦  hankimme lakisääteiset terveyspalvelut ja valvomme niiden toteutumista

♦  selvityksien avulla määrittelemme toimintaympäristössämme olevia riskejä ja varaudumme niihin sekä yksittäisten työtapaturmien että sairauksien ja ammattitautien osalta

Terveydenhuollon palveluiden lakisääteisyys vaihtelee eri maissa merkittävästi. Olennainen osa työtyytyväisyyttä on kuitenkin toimivat terveyspalvelut, ja pyrimme vaikuttamaan kaikissa Simeon maissa niiden mallikkaaseen toimivuuteen.

TURVALLISUUS

MITTARI 2020: Quentic -havaintojen määrä
-> tavoite 2 havaintoa / henkilö
MITTARI 2020: Quentic-katselmusta määrä
-> tavoite 4 katselmusta / toimihenkilö

SIMEON_4tools

 

Vaarallisten aineiden kuljetuksissa monet työvaiheet sisältävät turvallisuusriskejä, joiden tunnistaminen ja vaikuttavuuden arviointi on osa jokaisen simeonilaisen ammattitaitoa. Quentic –työkalujen avulla analysoimme toimintaympäristöämme parantaaksemme sekä oman henkilökuntamme että yhteistyökumppaniemme turvallisuutta.

Turvallisuuspolitiikkamme tavoitteena on, että

♦  turvallisuuskulttuurimme perustuu jokaisen henkilökohtaiseen turvallisuuskäyttäytymiseen (BBS)

♦  jokainen simeonilainen menee töistä terveenä kotiin (nolla tapaturmaa-tavoite)

♦  käyttäydymme vastuullisesti liikenteessä

♦  tiedämme, missä kalustomme liikkuu vuorokauden jokaisena hetkenä

♦  jokainen simeonilainen, mukaan luettuna alihankkijat, toimii joka tilanteessa annettujen turvallisuusvaatimusten mukaisesti; olivatpa normit asiakkaiden, sidosryhmien tai Simeonin itsensä määrittelemiä

♦  jokainen simeonilainen, mukaan luettuna alihankkijat, ymmärtää, milloin kieltäydytään tehtävästä, joka ei ole turvallinen

♦  liiketoimintaamme olennaisesti liittyvät aineistot on suojattu, ja jokainen simeonilainen oivaltaa tietoturvan merkityksen omassa toiminnassaan

Ammattitaito perustuu osaamiseen eli turvallisuuskäyttäytymistämme vahvistamme jatkuvalla kouluttautumisella; nykyaikainen some-maailma on tuonut uudenlaisia tarpeita ohjeistaa tarkemmalle tasolle myös turvasuunnitelmaan liittyviä julkisuusasioita. Lakisääteisten ammattipätevyys- ja ADR-kurssien lisäksi teemme koulutusyhteistyötä asiakasyhtiöidemme kanssa.

Nykyaikainen kalusto ja laadukkaat työvälineet ja –varusteet varmistavat osaltaan turvallisen työympäristön – unohtamatta, että turvallisuusteot ovat hyvinkin yksinkertaisia ja selkeitä, kuten turvavyön käyttö aina, kun auto on liikkeessä.

Käytössämme on kaluston reaaliaikainen gps-seuranta ja sen lisäksi seuraamme kuljettajiemme ajotapaa, kuten mahdollisia äkkijarrutuksia ja ylinopeuksia. Varmistamme kuljettajiemme virkeystason hyvällä työvuorosuunnittelulla sekä seuraamalla ajo- ja lepoaikasäädösten noudattamista.

.

LAATU

MITTARI 2020: Tuoteloppumiset
-> tavoite 0 kappaletta
MITTARI 2020:
Tuotesekoitukset
-> tavoite 0 kappaletta
MITTARI 2020: Uusien henkilöiden perehdytys
-> tavoite 100 % toteuma

logo-sqas                      Inspecta_ISO9001_ISO14001

Simeon-yhtiöissä käsitellään päivittäin tuhansia asiakastilauksia. Niiden käsittely tilauksen vastaanottamisesta oikea-aikaiseen ja turvalliseen toimitukseen sekä tilauksien jälkikäsittely laskutukseen asti vaatii laadukasta joukkuepeliä.

Laatupolitiikkamme tavoitteena on, että:

♦  asiakas tai tuotteen loppukäyttäjä saa tuotteensa tilauksensa mukaisesti, ja toimitus tuottaa asiakkaalle positiivisen kokemuksen tuotteesta ja palvelusta.

♦  teemme asiat kerralla oikein

♦  laatu syntyy osana prosessia, jolloin jokainen toimii samalla myös laaduntarkkailijana, ja pystymme parantamaan toimintaamme jatkuvasti nopeasti reagoiden

♦  luomme sopimussuhteita luotettavien ja tunnettujen kumppaneiden kanssa, emmekä hyväksy korruptiota missään muodossa

♦  tuotamme tasalaatuisia, sopimuksiin perustuvia kuljetuspalveluita kannattavasti.

♦  jokainen simeonilainen toimii määriteltyjen toimintamallien ja –ohjeiden mukaisesti ymmärtäen, että joukkuepelissä pelataan yhteisin säännöin laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi

Osana prosessien laadunparantamista skannaamme rahtikirjat suoraan autoista toimistolle. Toimintamalli jatkaa jo aikaisemmin alkanutta digitalisointityötä, missä niin palkanlaskentaan, ostolaskuihin kuin laskutukseen liittyvä materiaali käsitellään sähköisesti, mikäli vain asiakkaamme ja toimittajamme siihen osaltaan pystyvät.

Laadun varmistamiseksi katselmoimme säännönmukaisesti toimintamalliemme noudattamista, ja puutumme vastuullisuus-arvomme mukaisesti välittömästi epäkohtiin.

Tärkeä osa jatkuvan kehityksen toimintamallia on laatupoikkeamien käsittely, missä tapahtuneeseen johtaneet juurisyyt analysoidaan ja etsitään toimenpiteet vastaavan tilanteen välttämiseksi.

Saavuttaaksemme laatutavoitteemme huolehdimme työsuhteen elinkaaren joka vaiheessa perehdytyksen ja koulutuksen antamisesta, ja edellytämme sitä myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme, siis alihankkijoiltamme, toimittajiltamme ja myös asiakkailtamme. Yhteistyökumppaneiden tulee sitoutua myös itse noudattamiimme eettisiin periaatteisiin, kuten pakko- ja lapsityövoiman käytön kieltoon.

YMPÄRISTÖ

MITTARI 2020: Polttoaineen kulutus
-> tavoite väheneminen 1 l/100 km / kuljettaja

Maantiekuljetusten ympäristövaikutukset korostuvat toiminnan jokapäiväisen näkyvyyden johdosta. Simeonin autot kuljettavat vaarallisiksi luokiteltuja nesteitä Pohjois-Euroopan maanteillä noin kaksi kertaa maapallon ympäri joka vuorokausi. Siksi jo vuodesta 1998 olemme määrätietoisesti kehittäneet ympäristöpolitiikkaamme ISO 14001 standardin vaatimukset täyttäen.

Ympäristöpolitiikkamme tavoitteena on, että

♦  vastuullisella toiminnallamme hillitsemme ilmastonmuutosta ja ympäristön saastumista

♦  tekemillämme ratkaisuilla mahdollistamme asiakkaidemme omien ympäristötavoitteiden toteutumisen

♦  täytämme sidosryhmien vaatimukset (kuten lainsäädäntö)

♦  vaikutamme siihen, että jokainen simeonilainen, mukaan luettuna alihankkijat, toimii ja tekee päätöksiä ympäristönäkökohdat huomioon ottaen

♦  toimimme kuljetusalalla edelläkävijänä innovatiivisten ja ympäristöä suojelevien ratkaisujen toteuttajana

Käytännössä toteutamme ympäristöpolitiikkaamme mm. elinkaariajattelulla, missä investointisuunnitelman mukaiset kalustohankinnat mahdollistavat päästökomponenttien ja hiilidioksidipäästöjen minimoimisen, kaluston standardoiduilla huolto-ohjelmilla sekä ajotavan seurannalla erityisesti polttoaineen kulutuksen osalta. Itsestään selvää on, että jokainen simeonilainen hallitsee tuottamansa jätteen lajittelun arjen ympäristötekona.

Kiitosimeon urheilijan tukena

Senni Salmisen 24v. on Imatran Urheilijoiden kolmiloikkaaja. Hänen tavoitteenaan on Tokion olympialaiset 2021.

Yleisurheilu-ura alkoi kahdeksanvuotiaana. Vuoden yleisurheilua harrastettuaan Salminen rikkoi 9-vuotiaiden tyttöjen 150 metrin Suomen ennätyksen. Päälajiksi kuitenkin muodostui kolmiloikka.

Salminen on saavuttanut kolmiloikassa SM-pronssia Kalevan Kisoissa vuosina 2015, 2017 ja 2019 ja sisäratojen SM-kilpailuissa kultaa 2020. Alle 20-vuotiaiden EM-kisoissa Eskilstunassa 2015 Salminen oli viides. Bydgoszczin alle 23-vuotiaiden EM-kilpailuissa 2017 sijoitus oli 11. Hän voitti kolmiloikkakilpailun ensimmäisessä aikuisten Suomi–Ruotsi-maaottelussaan 2019.

Tavoitteellinen urheilu vaatii lukuisia harjoittelutunteja. Sinnikkään harjoittelun lisäksi urheilijalta vaaditaan halua kehittyä sekä suurta voitontahtoa. Vaikka harjoittelu on rankkaa, onnistumisista tullut voimakas tunne kantaa eteenpäin

x

Polttonestekuljetukset

Polttonestekuljetukset näkyvät jokapäiväisessä liikenteessä. Suuri osa autoista on brändätty asiakkaidemme logoilla ja väreillä, ja suurimmat huoltoasemat edellyttävät päivittäisiä täydennystoimituksia. Polttonesteliiketoiminnassa trendi on ympäristöystävällisyys. Asiakkaamme lanseeraavat uusia, ympäristöä säästäviä tuotteita ja autonvalmistajat kehittävät vähemmän kuluttavia moottoreita. Sama koskee myös kuljetuksiin käyttämiämme kuorma-autoja.

Liikennepolttonesteiden kanssa samoissa kuormissa kuljetetaan myös lämmitysöljy. Lämmitysöljyn erittäin vaihteleva kysyntä lyhyine huippusesonkeineen mittaa suorituskykymme useita kertoja vuodessa.

x

Kemikaalikuljetukset

Erilaiset nestemäiset kemikaalit ovat teollisuutemme perusraaka-aineita. Yksittäiset tehtaat voivat kuluttaa kymmeniä tuhansia tonneja esimerkiksi lipeää, rikkihappoa tai suolahappoa. Osa teollisuudesta jalostaa peruskemikaaleista korkealuokkaisia lopputuotteita, jotka nekin kuljetetaan asiakkaalle säiliöautolla. Tällaisia tuotteita käytetään muun muassa veden puhdistuksessa. Kemikaalikuljetukset ovat monien tuotteiden ja erilaisten vaatimusten muodostama tehokas verkosto.

Pienet varastot, muuttuvat tarpeet ja ehdoton toimitusvarmuus määrittävät kuljetusliikkeelle asetettavan vaatimustason. Simeon on erikoistunut kemikaalikuljetuksissa vaativimpiin ja vaarallisiksi luokiteltuihin tuotteisiin. Strategiamme on olla näissä kuljetuksissa markkina-alueemme johtava yritys.

x

Kaasukuljetukset

Kaasuiksi kutsumme tuotteita, jotka ovat kaasumaisessa olomuodossa ollessaan ulkoilman lämpötilassa ja paineessa. Kuljetuksen aikana ne ovat nimestään huolimatta nestemäisessä muodossa. Kehittyneessä yhteiskunnassa kaasujen käyttö on erittäin monipuolista. Esimerkiksi elintarviketeollisuus ja terveydenhuolto ovat merkittäviä kaasujen käyttäjiä siinä missä huippuaterioita valmistava kokkikin.

Kaasuilla on hyvin erilaisia ominaisuuksia. Toisilla niistä voidaan tuotaa energiaa kaasua polttamalla, mutta esimerkiksi virvoitusjuomapullosta pihahtavaa hiilidioksidia voidaan käyttää myös tulen sammuttamiseen. Osa kaasuista nousee vapautuessaan ilmapallon lailla yläilmoihin, mutta osa jää ilmaa suuremman tiheytensä johdosta maan pinnalle.

Erilaiset ominaisuudet edellyttävät erilaista kalustoa ja kuljettajalle tuotekohtaisen koulutuksen. Tuotteiden ja säiliötekniikan tuntemus tekee kaasujen kuljettamisesta turvallista. Simeon on kaasukuljetuksen asiantuntija.

 

x

Hämeen Laatusäiliöt Oy

Hämeen Laatusäiliöt Oy (HLS) on nesteiden kuljetuskaluston säiliön valmistukseen, korjaukseen, huoltoon ja muutosrakentamiseen keskittyvä yritys. Yhtiön ammattitaidolla hoidetaan myös kuljetuskaluston valmistukseen ja muutokseen liittyvä suunnittelu ja varaosamyynti.

Hämeen Laatusäiliön asiakkaiden ajoneuvot keskittyvät neljään pää-luokkaan: palavien nesteiden ajoneuvot, kaasujen ajoneuvot, kemikaali- teollisuuden ajoneuvot sekä luokattomat säiliöajoneuvot. Säiliöajoneuvon valmistaminen, muutostyöt ja korjaukset sisältävät hitsauksen lisäksi kaikki pneumatiikan, hydrauliikan, sähköjen, automaation ja tietotekniikan sovellukset.

Tuotantomme on suunniteltu ottamaan huomioon kaikki nykyiset laatuvaatimukset ja asetukset. Tuotesuunnittelu on tehty yhdessä asiakkaiden kanssa huomioiden alan yleisen kehityksen.

Yrityksen toimintaan on muodostunut erittäin tehokas linja määräaikaistarkastuksille ja vakauksille. Laitteistoihin kuuluu virallinen vakauspaikka ja siihen liittyvä säiliö sekä painekoelaitteisto.

Yritys pystyy korjaus, varaosa ja huolto valmiudellaan vastaamaan nopeaan ja joustavaan palveluun. Uudet tilat ovat suunniteltu laitesijoittelultaan ja läpimenoltaan tehokkaiksi.

Palvelut

Polttonestekuljetukset

Polttonestekuljetukset näkyvät jokapäiväisessä liikenteessä. Suuri osa autoista on brändätty asiakkaidemme logoilla ja väreillä, ja suurimmat huoltoasemat edellyttävät päivittäisiä täydennystoimituksia. Polttonesteliiketoiminnassa trendi on ympäristöystävällisyys.

Lue lisää

Kemikaalikuljetukset

Erilaiset nestemäiset kemikaalit ovat teollisuutemme perusraaka-aineita. Yksittäiset tehtaat voivat kuluttaa kymmeniä tuhansia tonneja esimerkiksi lipeää, rikkihappoa tai suolahappoa. Osa teollisuudesta jalostaa peruskemikaaleista korkealuokkaisia lopputuotteita, jotka nekin kuljetetaan asiakkaalle säiliöautolla.

Lue lisää

Kaasukuljetukset

Kaasuiksi kutsumme tuotteita, jotka ovat kaasumaisessa olomuodossa ollessaan ulkoilman lämpötilassa ja paineessa. Kuljetuksen aikana ne ovat nimestään huolimatta nestemäisessä muodossa. Kehittyneessä yhteiskunnassa kaasujen käyttö on erittäin monipuolista.

Lue lisää

Hämeen Laatusäiliöt Oy

Hämeen Laatusäiliöt Oy (HLS) on nesteiden kuljetuskaluston säiliön valmistukseen, korjaukseen, huoltoon ja muutosrakentamiseen keskittyvä yritys. Yhtiön ammattitaidolla hoidetaan myös kuljetuskaluston valmistukseen ja muutokseen liittyvä suunnittelu ja varaosamyynti.

Lue lisää

Rekrytointi

Kiitosimeon – konsernissa työskentelee tällä hetkellä lähes 600 huippuammattilaista erilaisissa tehtävissä Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa. Meistä yli 500 toimii raskaan kaluston kuljettajina.

 

 

TYÖNHAKULOMAKE


* -merkityt kentät ovat pakollisia.

Huom! Lomakkeeseen täytettyjä tietoja säilytetään kuusi kuukautta, jonka jälkeen ne poistetaan. Annettuja tietoja käytetään ainoastaan rekrytointiproseseissa.Asepalvelus suoritettu

KylläEi


Ammattipätevyys

ADR-lupa

KappaletavaraSäiliöEi ole


Työturvallisuuskortti

KylläEI


Vesityökortti

KylläEi


Hätäensiapukurssi (tai vastaava) suoritettu

KylläEI

Työkokemus (3 viimeisintä työnantajaa)
Koulutus ja kurssitViesti lähetettiin onnistuneesti. Kiitos yhteydenotostanne!

Yhteystiedot

Rajamäki

Yrityspuistontie 2
05200 RAJAMÄKI
FINLAND
Puh. +358 40 351 2500

kiitosimeon@simeon.fi

Laskutusosoitteet

logo-sqas

Lappeenranta Terminaalinkatu 9, 53420 LAPPEENRANTA

Lahti Linnaistentie 2, 15150 LAHTI

Kemi Korjaamontie 3, 94200 KEMI

Rovaniemi Teollisuustie 9, 96320 ROVANIEMI

Sastamala Tallitie 4,32730 SASTAMALA

Hamina Horjalviikintie 6, 49420 HAMINA

Paimio Lenkkitie 5, 21530 PAIMIO

 

 

 

Pontus Stenberg

Toimitusjohtaja, Rajamäki
Gsm +358 500 605 866 
pontus.stenberg@simeon.fi

Juha Lehtinen

Hallituksen varapuheenjohtaja, Rajamäki
Gsm +358 400 459 123
juha.lehtinen@simeon.fi

Olli Haapanen

Kalustopäällikkö, Rajamäki
Gsm +358 40 544 8754
olli.haapanen@simeon.fi

 

Kimmo Valtonen

Talousjohtaja, Rajamäki
Gsm +358 400 298 955
kimmo.valtonen@simeon.fi

ico-balloon Mervi Heikkilä

Henkilöstöpäällikkö, Kuljetuspäällikkö Rajamäki
Kaasut
Gsm +358 40 351 2515
mervi.heikkila@simeon.fi

ico-gas Jani Ojanen

Kuljetuspäällikkö, Rajamäki
Polttonesteet
Gsm +358 40 3512 559
jani.ojanen@simeon.fi

ico-gas Jussi Hytönen

Kuljetuspäällikkö, Kemi
Kemikaalit
Gsm +358 500 444 999
jussi.hytonen@simeon.fi

 ico-gasMatti Auvinen

Asiakasvastaava, Lappeenranta
Kemikaalit
Gsm + 358 400 65 8750
matti.auvinen@simeon.fi

Polttonestekuljetukset

ico-gas Deniss Klaas

Kuljetusesimies, Rajamäki
Neste
Gsm. +358 40 351 2524
deniss.klaas@simeon.fi

ico-gas Toni Salminen

Kuljetusesimies Rajamäki
Teboil
Gsm +358 40 3512 557
toni.salminen@simeon.fi

ico-gas Arttu Bärholm

Kuljetusesimies, Rajamäki
Teboil
Kierrätysöljyt
Gsm +358 40 351 2560
arttu.barholm@simeon.fi

ico-gas Mia Tuppurainen

Kuljetusesimies, Rajamäki
Teboil
Gsm +358 40 351 2540
mia.tuppurainen@simeon.fi

ico-gas Raimo Tinkanen

Kuljetusesimies, Hamina
Teboil
Gsm +358 50 340 8618
raimo.tinkanen@simeon.fi

ico-gas Marko Ferm

Kuljetusesimies, Rajamäki
Neot
Gsm +358 40 351 2527
marko.ferm@simeon.fi

NEOT ASIAKASPALVELU
040 3512 526 (klo 8-16)

ico-gas Kalle Rauhala

Kuljetusesimies, Rajamäki
Neot
Gsm +358 40 351 2561
kalle.rauhala@simeon.fi

NEOT ASIAKASPALVELU
040 3512 526 (klo 8-16)

ico-gas Jani Pikkupirtti

Kuljetusesimies, Rovaniemi
Teboil SEO Neot Lämpöpuisto
Gsm +358 400 169 042
jani.pikkupirtti@simeon.fi

ico-gas Mika Korhonen

Kuljetusesimies, Rovaniemi
Teboil SEO Neot Lämpöpuisto
Gsm +358 40 169 5450
mika.korhonen@simeon.fi

ico-gas Ilpo Aksela

Kuljetusesimies, Paimio
Teboil SEO
Gsm +358 50 385 9016
ilpo.aksela@simeon.fi

 

ico-gas Antti Nurmio

Kuljetusesimies, Paimio
Teboil SEO
Gsm +358 45 129 2946
antti.nurmio@simeon.fi

Kemikaalikuljetukset

ico-gas Timo Kallio

Kuljetuspäällikkö, Lahti
Gsm +358 40 566 3533
timo.kallio@simeon.fi

ico-gas Santeri Saavalainen

Kuljetusesimies, Lahti
Gsm +358 40 3512 535 santeri.saavalainen@simeon.fi

ico-gasPetri Ojala

Kuljetusesimies, Lahti
Gsm +358 40 351 2534
petri.ojala@simeon.fi

ico-gas Hanna Pulkkinen

Äitiyslomalla

ico-gas Mika Alalahti

Kuljetusesimies, Kemi
Gsm +358 40 351 2566 mika.alalahti@simeon.fi

ico-gas Svetlana Inkinen

Kuljetusesimies, Lappeenranta
Venäjän liikenne
Gsm +358 44 077 1314
svetlana.inkinen@simeon.fi

ico-gas Kalle Posti

Kuljetusesimies, Lappeenranta
Gsm. +358 44 324 2559
kalle.posti@simeon.fi

ico-gas Tiina Kiesi

Kuljetusesimies, Lappeenranta
Gsm. +358 40 351 2539
tiina.kiesi@simeon.fi

ico-gas Jarkko Matikainen

Kuljetusesimies, Sastamala
Gsm. +358 40 351 2512
jarkko.matikainen@simeon.fi

Kaasukuljetukset

ico-balloon Tuomas Pesonen

Kuljetusesimies, Rajamäki
Gsm. +358 40 351 2532
tuomas.pesonen@simeon.fi

ico-balloon Jyri Jokinen

Kuljetusesimies, Rajamäki
Gsm. +358 40 351 2531
jyri.jokinen@simeon.fi

 

Åke Lindfelt

Projektijohtaja, Rajamäki
Gsm +358 40 821 3488
ake.lindfelt@simeon.fi

Jenni Takala

Kirjanpitopäällikkö, Rajamäki
Gsm +358 41 501 8733
jenni.takala@simeon.fi

Lauri Honkaharju

IT-järjestelmäasiantuntija, Rajamäki
Gsm +358 40 832 8187
lauri.honkaharju@simeon.fi

Maksims Scadko

Operational Specialist, Rajamäki
Gsm +358 40 661 2817
maksims.scadko@simeon.fi

Juha Tiilikainen

Kalustotekniikka, Rajamäki
Gsm +358 400 918 392
juha.tiilikainen@simeon.fi

Kati Valtanen

Äitiyslomalla

Marika Kapulainen

Ostoreskontranhoitaja, Rajamäki
Gsm +358 40 351 2552
marika.kapulainen@simeon.fi

Tarja Kylmälä

Asiakaspalvelu, kaluston hallinta, reskontranhoitaja, Rajamäki
Gsm +358 40 351 2525
tarja.kylmala@simeon.fi

Minna Suomela

Palkanlaskija, Rajamäki
Gsm +358 40 351 2553
minna.suomela@simeon.fi

Liina Mótus

Laskuttaja, Rajamäki
Gsm +358 40 351 2554
liina.motus@simeon.fi

 

Anneli Sokka

Laskuttaja, Rajamäki
Gsm +358 40 351 2555
anneli.sokka@simeon.fi

Kaisa Heikkilä

Palkanlaskija, Rajamäki
Gsm +358 40 351 2551
kaisa.heikkila@simeon.fi

Mika Valtanen

Laskuttaja, Rajamäki
Gsm +358 40 351 2555
mika.valtanen@simeon.fi

 

Antti Tapola

Toimitusjohtaja
Gsm +358 40 451 3641
antti.tapola@laatusailiot.fi

Sirpa Juhola

Toimistosihteeri
Gsm +358 40 351 2541
sirpa.juhola@laatusailiot.fi

Sami Nieminen

Korjaamopalvelut
Gsm +358 40 704 0770
sami.nieminen@laatusailiot.fi

Yhteystiedot

 


Simeon Transport OÜ

Paneeli 2
11415 TALLINN
ESTONIA
Tel. +372 6 076 822
Fax. +372 6 006 618

AA logo-sqas

Yhteyshenkilöt

Hendrik Peiel

Maajohtaja, Tallinna
Gsm +372 526 4101
hendrik.peiel@simeon.ee

Jaanus Rooba

Kuljetusesimies, Tallinna
Gsm +372 5332 8419
jaanus.rooba@simeon.ee

Sirje Ekmann

Pääkirjanpitäjä
Gsm +372 607 6822
sirje.ekmann@simeon.ee

Yhteystiedot

SIMEON SIA

Laivinieku Street 5
LV-1015 Riga LATVIA
Phone. +371 673 53 783
Fax. +371 673 53 763

Yhteyshenkilöt

Pavils Reinikovs

Maajohtaja, Riika
Tel    +371 673 53 783
Gsm +371 292 96 649
Fax   +371 673 53 763
pavils.reinikovs@simeon.lv

Uldis Ozolins

Kuljetuskoordinaattori, Riika
Gsm +371 292 40 182
Fax   +371 673 53 763
uldis.ozolins@simeon.lv

Yhteystiedot

UAB SIMEON

Naugarduko 102-802, Vilnius
Lithuania

Tel. +370 5 2334533
Fax.+370 5 2334532

Yhteyshenkilöt

Ramunas Labutis

Maajohtaja, Vilna
Tel    +370 5 2334533
Gsm +370686-96181
Fax   +370 5233 4532
ramunas.labutis@simeon.lt

Edita Kupreviciene

Taloushallinto, Vilna
Tel   +370 5 2334533
Gsm +370 68743590
Fax +370 5233 4532
edita@simeon.lt

Edita Šatkauskiené

Kuljetusesimies, Vilna
Tel   +37062020730
Gsm +370 68743590
Fax +370 5233 4532
edita.satkauskiene@simeon.lt

Gita Pavloviene

Kuljetusesimies, Vilna
Tel    +370 61117722
Gsm +37061117722
Fax   +370 5233 4532
gita.pavlovien@simeon.lt

Yhteystiedot

Petroleum Logistic i Mittskandinavien Ab

Skönviksvägen 2
131 49 Nacka

Laskutusohje

 

 

 

 

 

Yhteyshenkilöt

 Andreas Andersson Maltsén

Country Manager, Tukholma
Gsm +46 722 490 001
andreas.andersson@simeon.se

 

Peter Thureson

Aluejohtaja, Göteborg
Gsm +46 761 299 889
peter.thureson@simeon.se

Jens Hofgren

Aluejohtaja, Stockholm
Gsm +46 722 490 002
jens.hofgren@simeon.se

Ludvig Källqvist

Apulaisaluejohtaja, Göteborg
Gsm +46 709 822 234
ludvig.kallqvist@simeon.se

  Tony Ouvinen

Koulutus, Tukholma
Gsm +46 722 490 004
tony.ouvinen@simeon.se

 Anna-Lena Bryn

Asiakaspäällikkö Shell & Preem, Tukholma
Tel    +46 842 518 875
Gsm +46 70 271 4253
anna-lena.bryn@simeon.se

Per Eriksson

Kuljetussuunnittelupäällikkö, Tukholma
Gsm +46 842 518 873
per.eriksson@simeon.se

 Christian Broberg

Kuljetussuunnittelija OKQ8, Tukholma
Gsm +46 722 490 003
christian.broberg@simeon.se

 Mikael Östlund

Kuljetussuunnittelija OKQ8, Tukholma
Gsm +46 73 086 5364
mikael.ostlund@simeon.se

Petri Kiviniemi

Kuljetussuunnittelija Preem, Stockholm
Gsm +46 705 627 890
petri.kiviniemi@simeon.se

Jerker Liss

Kuljetussuunnittelija planerare Preem, Stockholm
Gsm +46 722 337 023
jerker.liss@simeon.se

Thomas Schonbeck

Kuljetussuunnittelija Preem, Stockholm
Gsm +46 702 853 058
thomas.schonbeck@simeon.se

Fredrik Lundbäck

Kuljetussuunnittelija, Päivystäjä, Tukholma
Gsm +46 705 105 851
fredrik.lundback@simeon.se

Yhteydenottolomake

Huom! Lomakkeeseen täytettyjä tietoja säilytetään kuusi kuukautta, jonka jälkeen ne poistetaan.
Viesti lähetettiin onnistuneesti. Kiitos yhteydenotostanne!